Документи - Професор

1. Документи, изготвяни от отдел "Развитие на академичния състав" при АУ - Пловдив:

2. Документи, изготвяни от катедрата:

3. Документи, изготвяни от факултета:

4.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 • Заявление за допускане до конкурс;
 • Копие от обявата в ДВ;
 • Европейски формат на автобиография;
 • Диплома за висше образованиe - оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 • Диплома за образователната и научна степен "доктор" – оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 • Диплома за научната степен “доктор на науките” – оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такава);
 • Заповед на ректор (директор) на висше училище или научна организация за утвърждаване на избор за заемане на АД „доцент”;
 • Общ списък на публикациите;
 • Списък на научните публикациите и трудове, които да не повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор", НС "доктор на науките" и академичната длъжност "доцент" и копие от тях;
 • Резюмета на научните публикации и трудове които да не повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор", НС "доктор на науките" и академичната длъжност „доцент” и копие от тях на електронен и хартиен носител;
 • Списък на цитиранията;
 • Сведение за импакт – фактор;
 • Справка за приносите в научните трудове;
 • Справки за преподавателски стаж, учебна заетост, участие в проекти и публикувани учебници, учебни пособия и книги;
 • Справка за ръководените и защитили докторанти;
 • Справка – декларация за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ  (на хартиен и електронен носител);
 • Материали за внедрени творчески постижения (ако има такива);
 • Декларация за оригиналност и достоверност;
 • Документ за платена такса;
 • Информационна карта на НАЦИД за заета академична длъжност;
 • Уведомление до декана относно темата, датата, часът и мястото на изнасяне на публична лекция.

5. Документи, изготвяни от научното жури: