Животът в Аграрен университет- Пловдив

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Международният университетски консорциум по аграрно инженерство организира Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника.

Разпис ОКС бакалавър - присъствена форма

Разпис ОКС бакалавър - присъствена форма

За студентите от 3 и 4 курс

Избор на декани в АУ

Избор на декани в АУ

На 28 май се проведоха общи събрания на факултетите, на които досегашните декани представиха отчет за мандата, избрани бяха декани и факултетни съвети за нов четиригодишен период.

Важни съобщения на Европейската комисия

Важни съобщения на Европейската комисия

На 20 май т.г. Европейската Комисия (ЕК) представи съобщение по стратегията „От фермата до трапеза" за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив“, във връзка с Решение №325 на МС от 14.05.2020 г., както и по повод заповеди на Министъра на здравеопазването - Заповед РД-01-262/14.05.2020 г., Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г., и Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г., и решения на АС ( протокол № 10/15.05.2020).