Студентски практики

Уважаеми студенти, преподаватели и партньори по проект „Студентски практики – фаза 2”, Аграрен университет – Пловдив има удоволствието да Ви информира, че стартира активната работа по проекта.

За участие в практическото обучение могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). 

Във връзка с това, от 27.07.2020 г. Аграрен университет започва сключването на договори със студенти, обучаващи организации, ментори и академични наставници. Най-ранната допустима дата за започване на практическо обучение е 01.09.2020 г. След тази дата, съгласно с приетите общи условия, началната дата на практическото обучение, вписана в договора, следва да бъде минимум 10 работни дни след датата на депозиране на договора при съответния отговорен функционален експерт.

През месец Август, който официално е почивен за Аграрен университет, ще има дежурни лица, които ще приемат договорите. Препоръчително в този период е да направите предварителна уговорка по телефона преди да дойдете в Аграрен университет. При идването си в университета следва да се обърнете към служителите от "Контрол на достъпа" на входа на сграда "Ректорат" за съдействие и връзка с дежурния функционален експерт. 

Подробна информация за целите и възможностите на проекта, както и начините на кандидатстване и изпълнение на дейностите можете да получите на сайта на проекта, както и в Аграрен университет, Факултет по лозаро-градинарство, каб. 121 и 122, или на телефони 032-654-310 и 032/654 250.

Убедени сме, че отново ще имаме успешно сътрудничество!

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКИП, работещ по проекта

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на броя студентски практики по професионални направления и факултети

СТУДЕНТИ:

Указания за студенти 

Декларация за студенти

ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ:

Указания за обучаващи организации и ментори 

Декларация за обучаващи организации

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ:

Указания за академични наставници 

Формуляр за проверка на място от академични наставници