Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор

28.10.2019

Предмет: Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

29.10.2019 г. - Решение

29.10.2019 г. - Обявление

29.10.2019 г. - Документация

29.10.2019 г. - Образци

29.10.2019 г. - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

03.12.2019 г. - Уведомление за отваряне на ценови оферти

18.12.2019 г. - Протокол от ратата на комисията

18.12.2019 г. - Решение за избор на изпълнител