Доставка на компютърна техника - 15 броя персонални компютри

30.08.2018

Предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – 15 бр. Персонални компютри.

В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника – персонални компютри, съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

30.08.2018г. - ОБЯВА

30.08.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ

30.08.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

27.09.2018г. - ПРОТОКОЛ