Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив

12.11.2018

Описание на обекта на СМР: Предмет на настоящaта обществена поръчка е Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“.
Обектът на строителство представлява изграждане на защитно съоръжение – ограда за ботаническата градина, управлявано от Аграрен университет – Пловдив.
Съгласно чл. 137 от ЗУТ обекта на поръчката е VІ категория, съгласно Наредба №1/2003 г. на МРРБ.
Съществуващо положение – имотът не е ограден изцяло.
Съществуват значителни участъци, които не са защитени, или са с компрометирана телена ограда.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

13.11.2018г. - РЕШЕНИЕ

13.11.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

13.11.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.11.2018г. - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

13.11.2018г. - КС - ПРИЛОЖЕНИЕ

13.11.2018г. - ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ОГРАДА ЗА БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА

19.11.2018г. - РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА