Проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области и ролята на младите хора за тяхното решаване

21.01.2020

Предмет на поръчката: „Проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области и ролята на младите хора за тяхното решаване“.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

21.01.2020 г. - Обява

21.01.2020 г. - Информация

21.01.2020 г. - Документация

27.02.2020 г. - Протокол от работата на комисията