Търгове

Обява

Обява

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – част от имот публична държавна собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив

Обява

Помещение от 50 кв.м. разположено в гр. Пловдив, базата на АУ-Пловдив на Ягодовско шосе, бившата сграда на Лабораторията по биотехнологии, предназначен за стопански нужди – склад. 

Обява

Част от имот, публична държавна собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, описан в акт за публична държавна собственост №6628/2007 г., представляващ сграда (необорудван остъклен павилион) с идентификатор №56784.540.1046.37 – (145-147 кв.м.), предназначен за стопански нужди. 

Обява за провеждане на търг по реда на чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта

Обявява търг по реда на Закона за физическото възпитание спорта и Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост.

Обява

Три броя учебни зали (№10, №22, №26) и един кабинет (№25) в сградата на Учебния корпус по чужди езици /ДЕПС/.

Актуализиран списък на спортни обекти, управлявани от Аграрен университет - Пловдив, определени по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗВФС за отдаване под наем

(Решение на АС взето с Протокол №14/01.06.2023г.)