Специалности

МК "Биоикономика"

Магистратурата е разработена и се извежда съвместно с Wageningen University and Research

Магистратурата е базирана на постигнатите резултати от Университета и неговите партньори по Националната Научна Програма ...

МК "Електронна търговия"

Магистратурата е разработена и се извежда съвместно с Tianjin Agricultural University и Tianjin Economics and Trade Schoole, China

Електронната търговията играе все по-важна роля в нашето ежед ...

Аграрен туризъм

Обучението е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен (ОКС) Бакалавър (4 г.) и Магистър (1-1,5 г.) - редовно и задочно обучение. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователно-научната степен Доктор ...

Биоикономика

Обучението е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен (ОКС) “Бакалавър” (4 г.) и “Магистър” (1-1,5 г.) - редовно и задочно обучение. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователно-научната степен “Доктор”.

...

Бизнес икономика

Специалността Бизнес икономика осигурява подготовката на  универсални, висококвалифицирани  икономисти  за  различни бизнес  структури  в  селските  райони.  В  най-голяма  степен  тя  е адаптирана и хармонизира ...

Управление на регионалното развитие

Обучението  в  специалност Управление  на  регионалното развитие осигурява широкопрофилна и специализирана подготовка в областта на управлението на регионалното развитие.

 Студентите получават  теоретични  знания ...

МК "Финансов мениджмънт и счетоводство"

Целта на магистърския курс е да подготви висококвалифицирани специалисти със солидни фундаментални и професионални знания в областта на финансите, счетоводството и управлението.

В края на обучението си магистрите от тази специалност ще  придо ...

МК „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони”

Магистърският курс „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони” има за цел да подготви специалисти аграрикономисти, способни успешно да работят в новата институционална среда, в която се развиват аграрния отрасъл и селските райони на страната, след нейно ...

МК "Бизнес администрация"

Предмет на курса са ключови въпроси на управление на организацията в условията на бързо променяща се среда, и необходимостта от вземане на адекватни управленски решения за нейното функциониране и развитие. Наред с предоставяне на задълбочени фундаментални знания за стопанскат ...

МК „Екологичен туризъм”

ЦЕЛ НА МАГИСТЪРСКИЯ КУРС

Целта на магистърската програма по „Екологичен туризъм” е задълбочаване и специализиране на знанията в областта на общата теория на туризма и прилагането им в посока на развитие и управление на екотуристиче ...

MK „Управление на туризма“

Обучението в магистърския курс формира знания и умения за планиране, ръководене и координиране на туристическите дейности, научни изследвания в областта на туризма, консултантска дейност, управление на туристическите организации и ресурси.

ОБРАЗОВ ...

Икономика и управление (селско стопанство) - ОНС доктор

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Целта на докторската програма е да подготвя специалисти в областта на икономиката и управлението на селското стопанство, да създава кадри с изследователски и преподавателски потенциал, ...

Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) - ОНС доктор

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Целта на докторската програма е да подготви висококвалифицирани специалисти със солидни специализирани знания относно управлението на производството в аграрния сектор, които да интегри ...