Механизация

Катедрата е създадена през 1945 год. в момента на създаването на Висшия селскостопански институт - Пловдив (впоследствие Аграрен университет - Пловдив) като първоначално се е наричала “Механизация на селското стопанство”, а през 1998 г. е преименувана на “Механизация на земеделието”. Пръв неин ръководител е бил проф. дсн Асен Кацаров, а след него ръководители на катедрата са били доц. Продан Бояджиев, проф. Йордан Вакарелски, проф. дсн Вельо Беляков, проф. д-р Кольо Колев, проф. д-р инж. Сава Мандраджиев и от март 2012 доц. д-р инж. Ангел Трифонов.

Катедрата е разположена в отделен павилион и разполага с 10 учебни зали и една аудитория, открит и закрит машинен парк. На разположение на студентите са трактори от различен теглителен клас, почвообработващи, залагащи и прибиращи земеделски машини, макети и стендове. За поддръжка на техниката катедрата разполага и с техническа работилница.

С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “Механизация на земеделието” провежда учебен процес на високо ниво.

Администрация

Лилия Григорова

Двигатели с вътрешно горене

Дисциплината ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ дава основни знания на студентите от специалност АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО за съвременните двигатели с вътрешно горене /ДВГ/, използвани в автомобилите и тракторите. Тези двигатели са основен енергетичен източник на механична енергия в земеделието. Те се ...

Електротехника и електрозадвижване

Дисциплината ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ  предлага основните теоретични знания и практически умения за правилна и безопасна експлоатация на електрозадвижването и електрооборудването в земеделието. Тя осигурява необходимия минимум знания в областта на електротехниката, ...

Земеделска енергетика

Дисциплината ЗЕМЕДЕЛСКА ЕНЕРГЕТИКА е първата относително обособена част от задължителния курс на обучение по Механизация на земеделието. Дисциплината осигурява част от специалната подготовка необходима за придобиване на ОКС Бакалавър в професионално направление Растениевъдств ...

Земеделски машини

Обект на лекционния курс са теоретичните основи на работа на земеделските и мелиоративни машини, тенденциите на развитие на земеделските машини в съответствие с технологиите за механизирано производство у нас и в света.

Обект на лабораторните упраж ...

Компютърни системи за проектиране

Използването на компютърна техника при проектирането на изделия и съпътстващите ги технологични процеси, доведоха да повишаване качеството на произвежданата продукция, съкращаване сроковете от идеята до реализация на продукта, гъвкавост при промените на пазара и изискванията ...

Материалознание и технология на металите

По тази дисциплина студентите изучават основите на материалознанието и методите за обработване на материалите. Тя обхваща въпросите за структурата и свойствата на материалите,  определянето и управлението им, основни въпроси от теорията на сплавите и на термичната обработка. ...

Машини за непрекъснат транспорт

Обект на лекциите са устройството, работата и приложението на най-често използваните машини и съоръжения за непрекъснат транспорт при механизиране на вътрешностопанския транспорт и на товаро-разтоварните работи в селскостопанското производство. Посочени са основните принципи ...

Машини за почвообработка и отглеждане на културите

Обект на лекциите са теоретичните основи за работата на машините като цяло, с което се изяснява процес, основите за правилното им нагласяване и регулиране, за да се постигне необходимото качество с минимум разход на енергия, класификация и тенденциите на развитие на земеделск ...

Машини за прибиране на реколтата

Едно от основните изисквания за квалификацията на агроинженера е доброто познаване на селскостопанската техниката и в частност машините за прибиране на реколтата.

Обектът на дисциплината е техниката за прибиране и следприбираща обработка на зърнени ...

Машини за растителна защита

Обект на лекциите са методите за растителна защита и торене, начините за химично третиране на растенията, видовете торове, използвани в земеделието, физико-механични им свойства, основните елементи в машините за растителна защита и торене и техните разновидности, елементите з ...

Машинни елементи

Дисциплината Машинни елементи е базова в обучението на инженерните специалисти.

Дисциплината изучава предназначението и стандартизацията на основните машинни елементи, тяхното кинематично и якостно оразмеряване.

Получени ...

Метрология

Целта на изучаваната дисциплина е студентите да получат основни научно-практически знания в областта на Метрологията, необходими за решаване задачата за осигуряване измерване и контрол качеството на продукцията (услугите); метрологично осигуряване на разработването, производс ...

Механизация

С изучаване на дисциплината Механизация  се цели да се запознаят бъдещите аграрни икономисти с основни технико-технологични понятия и елементи в областта на енергетичните средства и работните земеделски машини, и механизираните процеси извършвани с тях, с оглед ефективното им ...

Механизация и автоматизация на животновъдството

Развитието на животновъдството изисква широко внедряване на комплексната механизация и автоматизация в животновъдните ферми. Частичното механизиране на отделните процеси не води до съществен цялостен ефект. Механизираните технологии увеличават производителността на труда, сни ...

Механизация на животновъдството

Развитието на животновъдството изисква широко внедряване на комплексната механизация и автоматизация в животновъдните ферми. Частичното механизиране на отделните процеси не води до съществен цялостен ефект. Механизираните технологии увеличават производителността на труда, сни ...

Механизиране на технологиите в лозарството и градинарството

Дисциплината Механизирани технологии в лозарството и градинарството е третата и завършваща част от задължителния учебен материал по Механизацията в земеделието за степента Бакалавър в специалността Лозаро-градинарство при АУ-Пловдив.

Нейната цел е ...

Механизиране на технологиите в полевъдството

Съвременното земеделие е немислимо без ефективно използване на земеделската техника и съоръжения при отглеждане на културите. С настоящата програма се цели да се подготвят студентите за рационално използване на машинно-тракторните агрегати (МТА) в земеделието. Те трябва да ов ...

Механизиране на технологиите в растениевъдството

Дисциплината Механизиране на технологиите в растениевъдството предлага изучаване на основните постановки за механизиране, както на единични технологични операции, така и на цели технологии за отглеждане, прибиране и следприбираща обработка на земеделските култури.

Тази ...

Механика

Всяко явление в обкръжаващият ни свят е свързано с движение, имащо едно или друго отношение към механиката. Една от основните науки формиращи инженерното мислене на бъдещия специалист с висше техническо образование е Техническата механика, базираща се на класическата механика ...

Основи на машиностроителното проектиране

Дисциплината е базова за подготовката на инженера в професионално направление Общо инженерство. Тя е продължение и систематизиране на знанията получени от дисциплините Техническо чертане, Материалознание и технология на металите,теория на механизмите и машините, Машинни елеме ...

Теория на механизмите и машините

„Теория на механизмите и машините“ изучава общите принципи и закони на теоретичната механика, изучава движението на различни класове механични системи, наричани механизми и машини. 

Дисциплината се занимава предимно с изучаване на механизм ...

Техническо обслужване на земеделска техника

Производителността и качеството на работата на земеделската техника зависи от нейното техническо състояние. Задоволителни показатели на експлоатационната надеждност на тракторите и земеделските машини могат да се постигнат само чрез използването на ефективни технологии за под ...

Техническо чертане

Дисциплината Техническо чертане е основна дисциплина в обучението на инженерните специалисти.

Дисциплината изучава методите на изобразяване на пространствени обекти върху една равнина, правилата за изпълнение и разчитане на чертежи на детайли и сг ...

Топлотехника

Дисциплината  Топлотехника е общотехническа, в която се разглеждат основните положения от термичните основи на термодинамиката, топлообмена и енергийни инсталации и съоръжения, намиращи приложение в промишлеността, селското стопанство и бита.

Трактори

Съвременното земеделие изисква широко използване на енергонаситени машинно-тракторни агрегати. Основен енергетичен източник  при извършване на технологичните операции в земеделието са колесните трактори.

Специалността   Аграрно инже ...

Хидрозадвижване

Дисциплината Хидрoзадвижване е общо техническа и е предназначена за студентите от специалността Аграрно инженерство при АУ – Пловдив, обучавани в ОКС Бакалавър. Учебната дисциплина е задължителна и е предназначена да запознае студентите с хидравличните машини и системите за х ...

...