Професор

19.02.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. бр. 99/28.11.2023г. и с участието на кандидата - доц. д-р Ваня Делибалтова

Председател на научното жури: проф. д-р Танко Колев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.03.2024 13:00 в зала № 217 на катедра „Растениевъдство“


16.02.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8 Икономика; научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли), обявен в ДВ, бр. 99/28.11.2023 г. и с участието на кандидата - доц. д-р Виолета Дириманова

Председател на научното жури: проф. дн Петър Борисов Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.03.2024 11:30 в зала № 321 на Факултета по агрономство


17.11.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Декоративни растения, обявен в ДВ, бр. 62/21.07.2023г. и с участието на кандидата - доц. д-р Валерия Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Панайотов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.12.2023 11:30 в Факултет по лозаро-градинарство


10.11.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4 Науки за земята; научна специалност: Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. 62/21.07.2023 и с участието на кандидата - доц. д-р Стефан Иванов Шилев

Председател на научното жури: проф. д-р Виолина Ангелова Ризова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13.12.2023 11:30 в зала № 315 на Факултет „Растителна защита и агроекология“


03.11.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8 Икономика; научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли), обявен в ДВ, бр. 62/21.07.2023г. и с участието на кандидата доц. дн Петър Борисов Борисов

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Орфеева Паришева - Стоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.12.2023 12:00 в зала № 321 на Факултета по агрономство


31.10.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна специалност: Аквакултура, рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, обявен в ДВ, бр. 62/21.07.2023 г. и кандидата - доц. д-р Людмила Николаевна Николова

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Петров

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.12.2023 11:30 в 222 зала на Факултет по агрономство