Професор

16.05.2022

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения (растителни биотехнологии), обявен в ДВ, бр. 7/25.01.2022 г. и единствен кандидат доц. д-р Светла Янчева

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Панайотов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.06.2022 11:00 в учебна зала на кат. Лозарство и Овощарство


11.03.2020

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. бр. 93/26.11.2019 г. и доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Велева Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.04.2020 10:00 в Заседателната зала на катедра „Растениевъдство“


09.11.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: Заседателната зала на АУ- Пловдив; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита /хербология/, обявен в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г. и доц. д-р Иван Стоянов Жалнов

Председател на научното жури: проф. д-р Щелияна Христова Калинова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.12.2016 11:30 в зала № 119 на Факултета по Агрономство


28.10.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Агрохимия, обявен в ДВ, бр. 36/13.05.2016 г. и доц. д-р Иван Георгиев Манолов

Председател на научното жури: проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.11.2016 11:00 в зала № 113 на катедра „Агрохимия и почвознание” – Агрономически факултет


14.10.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 41/31.05.2016 г. и доц. д-р Танко Пеев Колев

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Велева Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.11.2016 11:00 в заседателната зала на катедра „Растениевъдство"


28.06.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и доц. д-р Тоня Добрева Георгиева

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Велева Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.07.2016 11:00 в заседателната зала на катедра „Растениевъдство”


  • 1
  • 2