ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР 07.10.2020

Аграрният университет – Пловдив провежда обучение по 38 магистърски програми в 7 професионални направления.

Студентите се подготвят за успешно интегриране в пазарната обстановка и вземането на правилни решения в конкурентната среда на Европейския съюз и съвременните информационни технологии. Реализират се успешно на пазара на труда, заемайки отговорни и високоплатени позиции както в частния сектор, така и в публичната администрация.

Тази година Аграрният университет въвежда два нови магистърски курса:

Магистърски курсове за учебната 2020-2021 година по направления:

1. Професионално направление РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 • Агробизнес
 • Агробизнес и предприемачество 
 • Декоративни растения и ландшафтен дизайн
 • Етерично-маслени и медицински култури
 • Индустриално производство на семена и посадъчен материал
 • Иновативни технологии в прецизното земеделие
 • Лечебни, ароматни и вкусови растения
 • Лозарство с основи на винарството
 • Минерално хранене и торене на растения
 • Овощарство-производство и управление на продукцията
 • Производство на посевен и посадъчен материал
 • Растениевъдна продукция
 • Дигитализация и управление на растениевъдството
 • Растителни биотехнологии
 • Plant Biotechnology
 • Селекция и семепроизводство

2. Професионално направление РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 • Агроекология и растителна защита
 • Информационни системи и технологии в растителната защита
 • Международна магистърска специалност Растителна защита (Plant medicine)
 • Мениджмънт на растителната защита
 • Растителна защита
 • Растителна защита в биологично земеделие

3. Професионално направление ЖИВОТНОВЪДСТВО

 • Овцевъдство и козевъдство
 • Оценка и контрол в животновъдството
 • Пчеларство
 • Селекция и репродукция на животните

4. Професионално направление ИКОНОМИКА

 • Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони
 • European Agriculture And Rural Development
 • Икономика и управление на туристическия бизнес
 • Финансов мениджмънт и счетоводство
 • Аграрен маркетинг
 • Електронна търговия

5. Професионално направление ТУРИЗЪМ

 • Управление на туризма

6. Професионално направление НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 • Екология на селищни системи
 • Биологично земеделие
 • Опазване на биологичното разнообразие
 • Устойчиво природоползване и екологичен туризъм

7. Професионално направление ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

 • Земеделска техника


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидат-студентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: apply@au-plovdiv.bg