Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив

28.10.2019

Предмет: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

29.10.2019 г. - Решение

29.10.2019 г. - Обявление

29.10.2019 г. - Указания за подготовка на офертите

29.10.2019 г. - Техническа спецификация

29.10.2019 г. - Таблица № 1 към Техническата спецификация

29.10.2019 г. - Образци на документи

29.10.2019 г. - Проект на договор

14.11.2019 г. - Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.2 от ЗОП

11.12.2019 г. - Уведомление за отваряне на ценови оферти

26.02.2020 г. - Протокол 1

26.02.2020 г. - Протокол 2

26.02.2020 г. - Решение класиране