Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции

13.09.2019

Предмет: „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции“. 

  • Обособена позиция №1–Микроскоп за учебна работа с камера, 10бр.
  • Обособена позиция №2–Микроскоп за научна с камера,2 бр.
  • Обособена позиция №3 – Микроскопи за учебна работа,10 бр.
  • Обособена позиция №4–Автоматична етеорологична станция, 1 бр.
  • Обособена позиция №5–PCR апарат (Апаратура полимерни верижни реакции), 1 бр.
  • Обособена позиция №6–Вертикална гел електрофореза, 1бр.
  • бособена позиция №7 – Ехографски апарат, подходящ за работа с риби, 1 бр.
  • Обособена позиция №8–Анелетична прецизна везна,1бр.
  • Обособена позиция №9 – Термостат микробиологичен, 1бр.
  • Обособена позиция №10–Дестилатор,2 бр.,прогнозна стойност 3000 лева без ДДС.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

13.09.2019 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

13.09.2019 г. - РЕШЕНИЕ

13.09.209 г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.09.2019 г. - ОБРАЗЦИ

13.09.2019 г. - Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка /word/

27.09.2019 Г. - Разяснение по чл.180 от ЗОП

10.03.2020 г. - Уведомление за отваряне на ценови оферти

20.03.2020 г. - Протокол от работата на комисията

20.03.2020 г. - Решение