Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив"

13.02.2019

Предмета на поръчката включва: 

Предмет на настоящaта обществена поръчка е Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“. Обектът на строителство представлява изграждане на защитно съоръжение – ограда за ботаническата градина, управлявано от Аграрен университет – Пловдив. Съгласно чл. 137 от ЗУТ обекта на поръчката е VІ категория, съгласно Наредба №1/2003 г. на МРРБ. Съществуващо положение – имотът не е ограден изцяло. Съществуват значителни участъци, които не са защитени, или са с компрометирана телена ограда. Въз основа на чл. 49 от ЗОП, Възложителят уведомява участниците, че ако някъде в Техническите спецификации е изписан конкретен модел, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или на някои продукти, участниците следва да имат предвид, че се касае и за „еквивалентни такива“, като Възложителят не визира конкретни модел, търговска марка, патенти или др., а същото е използвано единствено за по-голяма яснота на участниците при обясненията на техническите спецификации. Изпълнението по приложената Количествена сметка е предвидено да се извърши със стоманобетонови стъпки от 40 см. ширина и 80 см дълбочина.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

13.02.2019 г. - РЕШЕНИЕ

13.02.2019 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

13.02.2019 г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.02.019 г. - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ С ЕЛЕКТРОНЕН ЕЕДОП ВЪВ WORD ФОРМАТ

13.02.2019 г. - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

13.02.2019 г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

11.04.2019 г. - ПРОТОКОЛ

25.06.2019 г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

15.07.2019 г. - ПРОТОКОЛ 2 - 12

15.07.2019 г. - ДОКЛАД

15.07.2019 г. - РЕШЕНИЕ

26.07.2019 г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ.4 ОТ ЗОП ОТ 26.07.2019 Г. ДО "БИЛДЪРВИЛ" ЕООД