Икономика

Катедра “Икономика” представлява основно структурно звено на Факултета по Икономика към Аграрен университет - Пловдив. Към началото на 2018 г. в катедрата работят тринадесет преподаватели на основен трудов договор: двама професори, шест доценти, един главен асистент и четирима асистенти. През последните пет години в катедрата са разработени и успешно защитени пет докторски дисертации. Като научно и образователно звено катедрата е добре позната в страната и чужбина. Преподавателите поддържат активни контакти със свои колеги от сродни структури в почти всички европейски страни, Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Япония.

История: След създаването през 1945 г. на университет в гр. Пловдив и формирането на неговия Агрономо-лесовъден факултет през 1947 г. в чиято структура е включена и катедра “Икономика и организация на селскостопанските предприятия”. В процеса на нейното развитие през 1963 г. се обособява и самостоятелна катедра “Икономика на селскостопанското производство”. След преобразуването на Висшия селскостопански институт и създаването през 2001 г. на Аграрен университет – Пловдив, и в съответствие с неговото развитие и организационно преструктуриране, тя е преименувана в катедра “Икономика”. Преподавателите от катедрата участват активно в учебната, научно-изследователска и международна дейност, която университета осъществява.

Учебната работа на катедрата включва извеждането на над тридесет учебни дисциплини в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ и с чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Водещи учебни дисциплини, преподавани от екипи на катедра „Икономика“ са: Микроикономика, Макроикономика, Финанси, Счетоводство, Икономически теории, Икономика на труда, Аграрна икономика, Производствена икономика, Аграрна политика, Икономика на околната среда, Развитие на селските райони, Търговия с аграрни продукти, Световно аграрно стопанство, Ресурсна икономика и други. Катедрата участва активно в учебния процес провеждан във всички факултети на Аграрен университет - Пловдив. Преподаватели от катедрата са извеждали учебни дисциплини и изнасяли лекции в български и сродни европейски университети.

Колективът на катедра „Икономика“ е разработил и предлага четири магистърски курса на български, руски и английски език. През последните десет години широка популярност придоби магистърския курс „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони“ от който успешно са се дипломирали над двадесет курса редовно и задочно обучение. Успешната професионална реализация на завършилите курса студенти е гаранция за тяхната добра подготовка и високото качество на придобитите знания и способности. Значителна част от тях заемат отговорни позиции в държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор или успешно развиват собствени инициативи.

Особено внимание преподавателите от катедрата отделят на индивидуалната работа със студентите. За тази цел през 2006 г. към катедра „Икономика“ бе създадена „Студентска група за научни изследвания“. Важна е нейната роля за подобряване на професионалната подготовка на студентите от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ чрез участие в организирани и ръководени от преподаватели научни изследвания в областта на земеделието и селските райони. Съвместната работа в рамките на университетски, национални и международни проекти позволява на студентите от групата да придобият практически знания и умения в реална среда.

Научната работа на преподавателския състав, докторантите, дипломантите и студентите от групата за научни изследвания към катедрата е свързана с успешното участие в поредица от международни, национални и университетски проекти. Особено внимание заслужават проектите от пета, шеста и седма рамкови програми на Европейския съюз, както и изследванията финансирани от частни и държавни научни фондации. Основните теми, обект на изследване от научните екипи на катедрата са: закономерности, особености и резултати от трансформацията на аграрния сектор, предизвикателства, възможности и модели за устойчиво развитие на аграрния отрасъл, социален капитал и ролята на интегрираните институции за устойчиво развитие на земеделието и селските райони, социални и икономически проблеми свързани с развитието на необлагодетелстваните райони в страната, ефективност, конкурентни способности и адаптивен капацитет на българския аграрен сектор и други.

Постиженията на катедрата са свързани с организиране и участие с доклади на нейни представители в редица световни и европейски научни форуми. Особено значение за научното развитие на преподавателите от катедра „Икономика“ заемат конгресите на Световния кооперативен алианс, конференциите на Международната асоциация по фермерски системи, годишния форум „Зелената седмица” на Европа, конгресите на европейските аграрикономисти, ежегодните срещи, симпозиуми и конференции на икономистите еколози, специалистите по ресурси за обществено използване и други научни форуми.

Администрация

Кристина Димитрова

Аграрна икономика

.

Аграрна политика

.

Банково и застрахователно дело

Дисциплината “Банково и застрахователно дело” представлява специфичен аспект от икономиката, необходим за професионалната дейност на съвременните икономически кадри.

Курсът на обучение по дисциплината „Банково и застрахователно дело” е съобразен с общо икономическите знания, които студент ...

Бизнес диагностика и оценяване

.

Бизнес икономика

.

Бизнес проектиране

.

Земеделска икономика

Дисциплината „Земеделска  икономика“ има за цел да представи принципите на икономическото мислене, да даде знания за основни икономически категории като търсене, предлагане, факторите на производството и особеностите им в селското стопанство. Усвоените знания позволяват ...

Икономика

Дисциплината „Икономика“ има за цел да представи принципите на икономическото мислене, да даде знания за основни икономически категории като търсене, предлагане, факторите на производството и особеностите им в селското стопанство. Усвоените знания позволяват да се управлява у ...

Икономика на животновъдството

Дисциплината "Икономика на животновъдството" има за цел да представи на студентите основните принципи на икономическата наука и  икономическото мислене, методиките за изследване и възможностите за вземане на обосновани и  рационални  управленски решения. Основн ...

Икономика на околната среда

Икономиката на околната среда е интегрирана дисциплина, която се основава на базовите икономически дисциплини, както и на дисциплините, които изучават околната среда като място за живеене и като източник на производствени ресурси.

Курсът е структу ...

Икономика на предприятието

Цел на курса "Икономика на предприятието" е предприятието в най-общ смисъл, независимо от отрасловата му принадлежност. Изучават се икономическите явления и процеси и техните специфични проявления в стопанските организации.

Икономика на труда

Икономиката на труда изучава труда като икономическа категория, като система от икономически отношения, които възникват и се реализират на трудовия пазар под влияние на пазарните сили, на стоковия и паричен пазар и на възможностите за инвестиране. Формирането на тези отношени ...

Икономика на туристическото предприятие

Обучението по дисциплината Икономика на туристическото предприятие цели формиране на знания за специфичните  възможностите на туристическите предприятия при генериране на  икономически и социални ефекти, влияние върху туристическата индустрия и създаване на заетост. ...

Икономикс на туризма

Икономиксът на туризма е основна икономическа дисциплина, която запознава студентите с базовите принципи и закономерности на икономическата теория и приложение им при функционирането на двете основни групи субекти в икономиката – фирмите и домакинствата, както и с ролята на д ...

Икономически анализ на АП

Дисциплината Икономически анализ на АП има за цел да предoстави теоретико-методологични знания и практически умения, необходими за извършване на икономически анализ на аграрното производство. Усвоените знания позволяват да се извършва икономически анализ, да тълкуват правилно ...

Икономически теории

.

Инвестиционна политика

.

Макроикономика

.

Международен бизнес

Учебната дисциплина Международен бизнес (МБ) е част от учебния план на водещи европейски и български университети, в които се изучават икономически науки. В някой университети тя се изучава и в правните факултети. За Аграрен университет - Пловдив дисциплината е нова. Изучава ...

Микро и макроикономика

Микро- и макроикономика, или т. нар. Икономикс, е базисна икономическа дисциплина, която запознава студентите с основните принципи на икономическата теория. Курсът разглежда най-общите въпроси на пазарното взаимодействие, както и инструментариума за неговото изследване. Интер ...

Микроикономика

Микроикономика е единия от основните дялове на фундаменталната икономическа теория, изучавана под общото наименование „Икономикс“. Микроикономиката е базисна икономическа дисциплина, която запознава студентите с основните принципи на икономическата теория и с тяхното приложен ...

Общински финанси

Дисциплината Общински финанси е продължение на курсовете по Финанси и е предназначена за студентите от бакалавърска степен по специалност Управление на регионалното развитие. Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с правомощията, компетенцията и функциите на мес ...

Оценка на земя и активи

Дисциплината „Оценка на земя и активи” осигурява теоретико-методически и практически знания, необходими при управлението, отчитането и оценката на земеделски земи и трайни насаждения. Студентите се запознават с особеностите на земята като производствен фактор в селското стопа ...

Оценка на инвестиционни проекти

.

Принципи на икономиката

Курсът „Принципи на икономиката“ е предназначена  за студентите в базово ниво на бакалавърската програма и обхваща основните концепции и терминология в областта на икономическата теория. Икономиксът е базисна икономическа дисциплина, която запознава студентите с основнит ...

Производствена икономика

.

Развитие на селските райони

.

Специализиращ курс по инвестиционна политика на аграрната фирма

.

Специализиращ курс по търговска политика на аграрната фирма

Учебната дисциплина Специализиращ курс: търговска политика на фирма (СКТПФ) е част от учебния план на водещи европейски и български университети, в които се изучават икономически науки. За Аграрен университет - Пловдив дисциплината е нова. Изучава се в  бакалавърския кур ...

Стокознание

.

Стопанска логистика

.

Счетоводство

Целта на дисциплината  Счетоводство е студентите да се запознаят със счетоводни принципи и вътрешната логика на счетоводството. Отправна точка в разглеждането на счетоводната проблематика е същността и значението на счетоводството и изясняване на неговата логика и принци ...

Счетоводство и финанси

Теорията на финансите и счетоводството е в основата на формирането и ефективното управление на активите и капиталите на индивидуалните и институционалните финансови агенти. В качеството си на наука за управлението на парите финансите и счетоводството са основен елемент на все ...

Счетоводство на предприятието

Целта на дисциплината  Счетоводство на предприятието е студентите да се запознаят със счетоводни принципи и вътрешната логика на счетоводството. Отправна точка в разглеждането на счетоводната проблематика е същността и значението на счетоводството и изясняване на неговат ...

Счетоводство на туристическото предприятие

Целта на дисциплината  Счетоводство на туристическото предприятие е студентите да се запознаят със счетоводни принципи и вътрешната логика на счетоводството. Отправна точка в разглеждането на счетоводната проблематика е същността и значението на счетоводството в туристич ...

Търговска политика

.

Управленско счетоводство

Управленско счетоводство е икономическа дисциплина, насочена към решаването на вътрешните задачи на мениджмънта на предприятието. Като част от счетоводната система на предприятието, то е свързано със създаването на счетоводна информация, която се използва от управленския екип ...

Финанси

Теорията на финансите е в основата на формирането и ефективното управление на активите и капиталите на индивидуалните и институционалните финансови агенти. В качеството си на наука за управлението на парите финансите са основен елемент на всеки стопански механизъм, затова тях ...

Финанси на предприятието

Теорията на финансите е в основата на познанията по формирането и  управлението на активите и капиталите на индивидуалните и институционалните финансови агенти. Финансите на фирмата изучават тези процеси във фирмените организационни структури, които притежават приоритет ...

Цени и ценова политика

.

...