Градинарство

В катедра Градинарство се изучават в бакалавърския курс следните учебни дисциплини: Полско зеленчукопроизводство, Оранжерийно зеленчукопроизводство, Селекция и семепроизводство на зеленчуковите култури, Цветарство и Декоративна дендрология с основи на паркоустройството. Преподаватели от катедрата извеждат учебни занятия и в редица магистърски курсове. Преподавателският състав на катедрата е от един професор, шест доценти, двама главни асистенти, един асистент, които извеждат учебните занятия на високо професионално ниво, запознавайки студентите с най-новите постижения на световното и родно зеленчукопроизводство, цветарствои парково строителство.

За онагледяване на преподавания материал и подобряване на практическата подготовка на студентите се създават учебни сортименти от основните видове и сортове зеленчукови и цветни култури, които ежегодно се актуализират.

Под ръководството на преподаватели от катедрата се извеждат и успешно защитават научно-експериментални

разработки на бакалавърски, магистърски и докторски теми.

В извеждане на учебните занятия се използва мултимедийна техника, компютърна мрежа и Интернет, както и живи растения, отгледани в УОП.

Към катедрата са разработени два магистърски курса по „Производство на посевен и посадъчен материал” и „Декоративни растения и ландшафтен дизайн”.

Учебното опитното поле на катедрата по Градинарство е базирано на площ от 25 da. Има 1.6 da стоманено-стъклена оранжерия за хидропонно отглеждане на зеленчукови и цветни култури. В експлоатация са двепластмасови оранжерии с обща площ 1 da, които се използват за експерименти, извеждане на практическите упражнения и учебно-производствени практики по дисциплините Полско зеленчукопроизводство, Оранжерийно зеленчукопроизводство и по Цветарство.За извеждане на учебния процес катедрата е обезпечена с три учебни лаборатории в сградата на Лозаро-градинарския факултет.

Основнатанаучнадейност е свързана с изследвания в областта на селекцията и технологията на зеленчуковите и цветни култури, сортоизпитването и прилагането на листни торове и стимуланти. Презпоследнитегодинисаселекционирани два сорта зеле и един сорт физалис. Значителнинаучни разработки има в областта на семепроизводството и семезнанието при зеленчуковитекултури. Колектива на катедратаредовноучаства в национални и международнинаучни конференция. Преподаватели от катедрата активно се включват в ЕРАЗЪМ+ програма, изнасят лекции пред чуждестраннистуденти, в изпълнение на сключениняколко договора суниверситети от различнистрани на Европа. Разполага с една научналаборатория, оборудвана с необходимата апаратура за извършване на някои биометрични, физиологични и агрохимични анализи и за окачествяване на продукция от зеленчукови култури и семена. От ръководените в катедрата редица научни проекти са закупени съвременни апарати и техника за научни изследвания и за УОП.

Наличната материална база дава възможност учебните занятия да се извеждат на високо ниво, да бъдат добре онагледени, позволява широко участие на студентите в практическите занятия и учебно-производствени практики.Учебната база е в добро състояние и напълно отговаря за извеждане на практическите упражнения със студентите и за научно-изследователската работа на преподавателите.

Декоративни разсадници

Успешното производство на декоративни растения е определящ фактор за изграждането на зелени системи, които в най-голяма степен да изпълняват предназначението си – висока естетическа стойност и подобряване на екологичните условия. Знанията за начините на размножаване, познаван ...

Дендрология и паркоустройство

Успешното отглеждане на декоративните дървета и храсти, както и използването им за композиционно изграждане на пейзажни пространство, изисква много добро познаване на видовото разнообразие и ботаническите особености. Знанията за начините на размножаване, изискванията на отдел ...

Зеленчукопроизводство

В учебната дисциплина Зеленчукопроизводство се разглеждат основно въпроси за видовото разнообразието и биологичните особености на зеленчуковите култури и свързаните с това специфични моменти в технологията на производство. Застъпват се главно характерните елемeнти в биологият ...

Механизиране на технологиите в декоративното градинарство

.

Обща дендрология

Доброто познаване на изискванията на декоративните растения към факторите на средата е в основата на проектирането и изграждането на дълговечни растителни композиции с максимален украсен ефект. Колкото по-пълно е съответствието между изискванията на видовете и условията на ср ...

Общо цветарство

Цветарството, като подотрасъл на растениевъдството се отличава с характерна специфика по отношение на изискванията, технологията на отглеждане на растенията и насоките на използване на получената продукция.

В курса по Общо цветарство студентите се ...

Оранжерийно зеленчукопроизводство

Курса на обучение по дисциплината дава възможност за добра теоретична подготовка като включва основни теми от общата и специалната част на дисциплината. Студентите ще получат знания за използваните в България новости в съвременните типове култивационни съоръжения стъклени и с ...

Оранжерийно производство на ТС

Климатичните и социално-икономическите условия в най-южните страни на Европа и държавите в Тропични и Субтропични райони способстват зеленчукопроизводството да се обособи като специфичен подотрасъл на растениевъдството. То заема важен дял в осигуряването на ценна и разнообраз ...

Оранжерийно цветопроизводство

Оранжерийното цветопроизводство за условията на България включва разсадопроизводство на едногодишни цветя, производство на отрязан цвят и производство на саксийни цветя за вътрешно озеленяване.

В настоящият курс студентите ще се запознаят с особено ...

Основи на зеленчукопроизводството

Целта на курса по Основи на зеленчукопроизводството е на основа на достигнатия опит в подготовката на висши кадри, на студентите да се предостави възможност за овладяване на съвременните знания, свързани с развитието на зеленчукопроизводството в България, произхода и класифик ...

Основи на зеленчукопроизводството на ТС

Целта на настоящата програма е да осигури на студентите знания по основните въпроси на общото зеленчукопроизводство, необходими като база за надстройка на специалното зеленчукопроизводство, което ще се изучава в следвания семестър. Основното внимание на лекционния курс е насо ...

Основи на оранжерийното зеленчукопроизводство

Целта на курса е да се дадат на студентите основни познания по оранжерийно зеленчукопроизводство.  Изучават се съвременните и перспективни типове пластмасови и  застъклени оранжерии и други култивационни съоръжения с оглед прилагане на по-малко енергоемки технологии за получа ...

Основи на паркоустройството

По своята същност паркоустройственото планиране представлява комплекс от научно-изследователска и проучвателно-проектантска дейност, която има за цел правилно устройване и цялостно решаване на проблемите на ландшафтните обекти с всичките им съставни части с оглед осигуряване ...

Приложение на декоративните растения

Растителността е най-съществения елемент във всички видове ландшафтни обекти. Тя придава външния им вид  и ги оформя в пространствено отношение. Ето защо използването или аранжирането на растителността е един от най-важните моменти в планирането на обектите.

Семепроизводство на декоративните култури

Изследването на специфичните закономерности на направляваната от човека еволюция на растенията е предмет на селекцията. В областта на декоративното градинарство тя включва всички методи, с които се цели да се подобрят съществуващите видове, сортове и форми декоративни растени ...

Семепроизводство на зеленчукови култури

Целта на курса по Семепроизводство на зеленчуковите култури е въз основа на опита и знанията на студентите при изучаването на Основи на зеленчукопроизводството и Технологии в зеленчукопроизводството да се запознаят с основни въпроси отнасящи се до признаците и качествата на з ...

Специална дендрология

Специалната декоративната дендрология изучава дървесните растения като обект на паркоустройствената дейност. Успешно използване на декоративните дървета и храсти за композиционно изграждане на пейзажни пространства изисква много добро познаване на видовото и сортовото разнооб ...

Технологии в зеленчукопроизводството

Целта на курса по Технологии в зеленчукопроизводството е на основа на опита и знанията на студентите получени при изучаването на Основи на зеленчукопроизводството  да се предоставят възможности за овладяване на най-съвременните знания в областта на технологията на зеленч ...

Технологии в зеленчукопроизводството на ТС

В материала от лекционния курс на широка биологична основа и съобразно агроекологичните условия на тропичните и субтропични климатични зони, се разглеждат и изучават съвременни и перспективни технологии за отглеждане на най-широко разпространените зеленчукови видове, както и ...

Технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство

Целта на курса е да се дадат на студентите основни познания по оранжерийно зеленчукопроизводство.  Изучават се съвременните и перспективни типове пластмасови и  застъклени оранжерии и други култивационни съоръжения с оглед прилагане на по-малко енергоемки технологии ...

Цветарство

Цветарството, като под отрасъл на растениевъдството се отличава с характерна специфика по отношение на изискванията, технологията на отглеждане на растенията и насоките на използване на получената продукция. По данни на ISSA (САЩ) през последните години производството и прода ...

Цветя за открити площи

По данни на ISSA (САЩ) през последните години производството и продажбата на цветя за външно озеленяване т.н bedding plants (цветя за засаждане на открито) е нараснало с 40%, докато при оранжерийното производство (видове за отрязан цвят и саксийни цветя) увеличението е само 7 ...

...