Агроекология и опазване на околната среда

Катедрата е основана през 1970 г. като катедра по Гражданска отбрана и защита на народното стопанство. През годините катедрата непрекъснато се развива. Своя принос за това са дали учени и преподаватели като проф. д-р Георги Сенгалевич, Доц. д-р Пенка Костадинова, Доц. д-р Никола Кузманов, доц. д-р Димитър Аланджийски. Във връзка с разработваните нови направления и въвеждането на специалност Агроекология в началото на 90-те години катедрата се преименува на Агроекология.

Катедра Агроекология и опазване на околната среда  се състои от  11  щатни преподаватели – двама професори, шестима  доценти, трима главни асистенти. Всички преподавателите са с образователната и научна степен „Доктор”.

Учебната, административната и научно-изследователската дейност на колектива се подпомага от един младши експерт.
В периода 2009 – 2017 година, катедрата извежда обучение в три специалности в ОКС Бакалавър, а именно:

 • Екология и опазване на околната среда,
 • Биологично земеделие,
 • Агролесовъдни системи и планинско земеделие

и четири специалности в ОКС Магистър –

 • Екология на селищни системи
 • Устойчиво природоползване и екологичен туризъм
 • Биологично земеделие и растителна защита
 • Агроекология и растителна защита

Основните направления на научно-изследователската дейност на преподавателите от катедрата са:

 • Агроекология
 • Екология и опазване на екосистемите
 • Биологично земеделие
 • Екосистемни услуги
 • Почвена екология
 • Замърсяване и опазване на компонентите на околната среда
 • Устойчиво управление на околната среда
 • Растителна защита (Химична защита)
 • Зоология
 • Биоразнообразие и систематика на растително паразитни нематоди преносители на вируси по растенията

В катедрата се извеждат голяма част от дисциплините в посочените специалности за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, а също така и дисциплини, свързани с екологията, агроекологията, опазването на околната среда, изучаването и опазването на биологичното разнообразие и биологичните ресурси , включени в учебните планове на специалности от четирите факултета на университета.

Учебната дейност е подчинена на непрекъснатия стремеж на преподавателите към подобряване, усъвършенстване и предоставяне на студентите на актуални и практически приложими знания и умения. За обезпечаване на учебния процес катедрата разполага с четири учебни зали, четири лабораторни зали и две физико-химични лаборатории оборудвани със съвременна апаратура за лабораторни анализи и мултимедийни системи. Студентите са обезпечени със съвременна литература, обхващаща учебници и учебни помагала по агроекология, биологично земеделие и агроебиоразнообразие, опазване на водите, екология и опазване на околната среда, Зоология, биоразнообразие, химична защита на растенията и др.

Студентите имат уникалната възможност да проведат производствените си практики, да разработват дипломни работи и да провеждат практически занятия в единствения по рода си в България Агроекологичен център и функциониращата към него Демонстрационна ферма за биологично земеделие.

В катедра Агроекология и опазване на околната среда, в периода 2006 – 2017 година, успешно са  се обучавали и защитили  4  докторанти по Зоология и 8 докторанти по Екология и опазване на екосистемите, 1  докторант по  Растителна защита (Химична защита). В  момента има зачислен 1 задочен докторант по Екология и опазване на екосистемите.

Екологичен мониторинг

.

Екологично законодателство

Дисциплината Екологично законодателство  има за цел да запознае студентите от специалността ЕООС с действащото национално, европейско и световно законодателство в областта на екологията и опазването на околната среда.

Студентите изучават международ ...

Замърсяване, опазване на водите и въздействие върху екосистемите

.

Замърсяване, опазване на въздуха и въздействие върху екосистемите

.

Замърсяване, опазване на почвите и въздействие върху екосистемите

.

...