Процедури за придобиване на ОНС „Доктор“

13.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на енергийното производство от аграрни продукти в Косово разработена от ИЗЕТ ХАМЕЗ ХОТИ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2020 13:00 в Център за дистанционно обучение


13.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Инвестиционна политика на Световната банка за развитие на аграрния сектор на Косово разработена от АДЕЛИНА ГАФУР ГАШИ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2020 10:30 в Център за дистанционно обуение


30.01.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности за ускорено производство на крушови и дюлеви дръвчета върху различни дюлеви подложки разработена от ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОВЕДАРОВ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Овощарство

Председател на научното жури: проф. д-р Валентин Илиев Личев

Научен ръководител: .

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.02.2020 10:30 в 333 зала на катедра Овощарство


06.12.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Организационно-икономически проблеми на биологичното земеделие в България разработена от ВАЛЕНТИНА ПАНТЕВА АГАПИЕВА-АЛИОСМАН към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.01.2020 11:00 в зала 321 на АФ


26.11.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: СОРТОВА СПЕЦИФИКА НА ТРИТИКАЛЕ (XTRITICOSECALE WITTMACK) ПРИ ТРЕТИРАНЕ С РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАНТИ В УСЛОВИЯТА НА РАЗЛИЧЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ НА ПОЧВАТА разработена от Румяна Георгиева Георгиева към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Иванова

Научен ръководител: доц. д-р Христофор Кирчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.12.2019 11:00 в 217 зала, катедра Растениевъдство


22.11.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на професионалните счетоводни организации за развитието на аграрния сектор в страните от Западните Балкани разработена от Ардиана (Емурлах) Буняку към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Минко Георгиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2019 11:30 в залата на Центъра за дистанционно обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Оценка на бизнес средата за развитие на аграрния сектор в Република Косово разработена от Надире Шеху Локу към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Димитров Пенов

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Манолова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 13:00 в залата на Центъра за дистанционно обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на банковата система за развитие на аграрния сектор в Република Косово разработена от Мухамет Назиф Хайдари към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Кръстева Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Надежда Георгиева Благоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 11:00 в залата на Центъра за допълнително обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Фискално въздействие на митническите процедури в търговията с аграрни продукти разработена от Гьино Соко Шкрийель към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Георгиева Благоева

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Георгиева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 15:00 в залата на Центъра за допълнително обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на качеството на висшето образование разработена от Фидан Ферид Черими към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов Атанасов

Научен ръководител: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 09:00 в залата за дистанционно обучение