Доцент

11.05.2022

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита (хербология), обявен в ДВ, бр. бр. 110/24.12.2021 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Мариян Янев

Председател на научното жури: проф. д-р Щелияна Калинова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Мариян Янев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.06.2022 12:00 в учебна зала № 117 на кат. Земеделие и хербология при Факултет по агрономство


03.09.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.13 Общо инженерство; научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдство, обявен в ДВ, бр. бр. 35/27.04.2021 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Манол Даллев

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Димитър Кехайов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Манол Даллев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.10.2021 11:00 в зала № 2 на катедра „Механизация на земеделието“


15.06.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Лозарство, обявен в ДВ, бр. 6/22.01.2021 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Боян Сталев

Председател на научното жури: доц. д-р Сава Табаков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Боян Сталев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.07.2021 10:30 в Заседателна зала на Факултета по Лозаро-градинарство


24.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна специалност: Овцевъдство и козевъдство, обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Атанас Вучков

Председател на научното жури: проф. дсн Димитър Греков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Атанас Вучков

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2021 11:30 в Зала № 222 на катедра „Животновъдни науки“ (или он-лайн чрез платформата Microsoft Teams)


12.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Почвознание, обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Виолета Вълчева

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Делибалтова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Виолета Вълчева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.04.2021 11:30 в онлайн платформата „Microsoft Teams“. При възможност за присъствено провеждане - катедра „Агрохимия и почвознание“ на ФА при АУ-Пловдив


09.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита (хербология), обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Аньо Митков

Председател на научното жури: проф. д-р Мая Димитрова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Аньо Митков

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.04.2021 11:30 в Заседателната зала на факултет по агрономство