Доцент

10.05.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; научна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката, обявен в ДВ, бр. 7/23.01.2024 г. и гл. ас. д-р Нели Тодорова Керанова - Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Кольо Златанов Онков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2024 14:00 в катедра „Математика и информатика“, зала Г


09.05.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент 1-2 щат по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.3 Биологически науки; научна специалност: Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. 7/23.01.2024 г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Моецка - Берова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.06.2024 11:00 в VIII-а аудитория на ФРЗА


07.05.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8 Икономика; научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство), обявен в ДВ, бр. 7/23.01.2024 г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р Марияна Иванова Шишкова

Председател на научното жури: проф. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.06.2024 11:30 в катедра Икономика


26.04.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Почвознание, обявен в ДВ, бр. 7/23.01.2024 г. и участието на кандидата - гл. ас. д-р Младен Павлов Алмалиев

Председател на научното жури: проф. д-р Ваня Атанасова Делибалтова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.05.2024 11:30 в 217 зала на кат. Растениевъдство, Факултет по агрономство


26.04.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.13 Общо инженерство; научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството, обявен в ДВ, бр. 7/23.01.2024г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р инж. Иван Ангелов Митков

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Иван Брайков Иванов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.05.2024 14:00 в зала № 2 на катедра „Механизация на земеделието“


18.03.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита (ентомология), обявен в ДВ, бр. 97/21.11.2023 г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р Дима Матеева Маркова

Председател на научното жури: проф. д-р Радослав Андреев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.04.2024 10:00 в 219-та зала на катедра „Ентомология“ при ФРЗА


  • 1