Доцент

20.02.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; научна специалност: Геометрия и топология, обявен в ДВ, бр. 97/21.11.2023г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р Димитър Руменов Разпопов

Председател на научното жури: доц. д-р Велика Кунева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.03.2024 12:00 в зала № 2 на катедра „Механизация“


05.02.2024

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8 Икономика; научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство), обявен в ДВ, бр. 97/21.11.2023г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р Росица Петрова Белухова – Узунова

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.03.2024 11:30 в зала № 322 на Факултета по агрономство


29.11.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита (фитопатология), обявен в ДВ, бр. 62/21.07.2023г. и с участието на кандидата - гл. ас. д-р Нешка Георгиева Пиперкова - Кирякова

Председател на научното жури: проф. дн Марияна Борисова Накова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.01.2024 13:00 в Зала периодика на Библиотеката на АУ - Пловдив


30.10.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1. Растениевъдство; научна специалност: Агрохимия, обявен в ДВ, бр. 62/21.07.2023г и кандидата - гл. ас. д-р Недялка Николова Йорданова

Председател на научното жури: проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.12.2023 10:30 в Заседателната зала на факултет по агрономство


25.07.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна специалност: Бубарство, обявен в ДВ, бр. 30/04.04.2023 г. и гл. ас. д-р Красимира Любенова Аврамова

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Николов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.09.2023 11:00 в I-ва аудитория на Факултет по Агрономство


14.07.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Общо земеделие, обявен в ДВ, бр. 21/07.03.2023 г. и гл. ас. д-р Нешо Стоянов Нешев

Председател на научното жури: проф. д-р Мая Димитрова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.09.2023 11:00 в учебна зала № 117 (Факултет по агрономство)