Доцент

25.07.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна специалност: Бубарство, обявен в ДВ, бр. 30/04.04.2023 г. и гл. ас. д-р Красимира Любенова Аврамова

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Николов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.09.2023 11:00 в I-ва аудитория на Факултет по Агрономство


14.07.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Общо земеделие, обявен в ДВ, бр. 21/07.03.2023 г. и гл. ас. д-р Нешо Стоянов Нешев

Председател на научното жури: проф. д-р Мая Димитрова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.09.2023 11:00 в учебна зала № 117 (Факултет по агрономство)


05.05.2023

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4 Науки за земята; научна специалност: Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. бр. 102/23.12.2022 г. и с участието на двама кандидати - гл. ас. д-р Пламен Зоровски и гл. ас. д-р Мария Чунчукова

Председател на научното жури: проф. д-р Виолина Ризова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.06.2023 11:30 в учебна зала № 228 на Факултета по РЗА


11.05.2022

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита (хербология), обявен в ДВ, бр. бр. 110/24.12.2021 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Мариян Янев

Председател на научното жури: проф. д-р Щелияна Калинова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.06.2022 12:00 в учебна зала № 117 на кат. Земеделие и хербология при Факултет по агрономство


03.09.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.13 Общо инженерство; научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдство, обявен в ДВ, бр. бр. 35/27.04.2021 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Манол Даллев

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Димитър Кехайов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.10.2021 11:00 в зала № 2 на катедра „Механизация на земеделието“


15.06.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Лозарство, обявен в ДВ, бр. 6/22.01.2021 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Боян Сталев

Председател на научното жури: доц. д-р Сава Табаков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА:

ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ОТГОВОРИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.07.2021 10:30 в Заседателна зала на Факултета по Лозаро-градинарство