Доцент

24.04.2018

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: Област на висше образованиеbg; професионално направление: Професионално направление ; научна специалност: Научна специалностbg, обявен в ДВ, бр. Държавен вестник и единствен кандидат Кандидат

Председател на научното жури: Председател на научното журиbg

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на Кандидат

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.04.2018 02:00 в Мястоbg