Доцент

19.09.2018

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.9 Туризъм; научна специалност: ., обявен в ДВ, бр. 36/27.04.2018 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Иванка Василева Лулчева

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Владимиров Александров

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Иванка Василева Лулчева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.10.2018 13:00 в заседателна зала 6, катедра „Туризъм“


21.11.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; научна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката в агрономството (Математически методи за анализ на данни в агрономството), обявен в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Велика Николаева Кунева

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Миткова Михайлова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Велика Николаева Кунева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.12.2016 11:00 в зала № 118 на Лозаро – градинарски факултет


16.11.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.3 Биологически науки; научна специалност: Биохимия (Биохимия на растенията), обявен в ДВ, бр. 74/21.06.2016 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Любка Христова Колева - Вълкова

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Ян Моецка Берова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Любка Христова Колева - Вълкова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.12.2016 11:30 в заседателната зала на Факултета по агрономство


03.11.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание; научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на лечебната физкултура/, обявен в ДВ, бр. 44/10.06.2016 г. и единствен кандидат старши преподавател д-р Таня Хипова Колева

Председател на научното жури: проф. д.п.н Веселин Желязков Маргаритов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на старши преподавател д-р Таня Хипова Колева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2016 11:00 в Заседателната зала на АУ- Пловдив


15.07.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения /опитно дело/, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и единствен кандидат гл.ас д-р Красимира Маринова Узунова

Председател на научното жури: проф. д-р Дочка Ценова Димова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас д-р Красимира Маринова Узунова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.09.2016 11:30 в лаборатория № 7 на катедра „Генетика и селекция”


01.07.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Зеленчукопроизводство, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и единствен кандидат гл.ас д-р Димка Игнатова Хайтова

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Иванов Михов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас д-р Димка Игнатова Хайтова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.07.2016 09:00 в 325 –та зала на „Лозаро-градинарски факултет”


  • 1
  • 2