Доцент

02.06.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8 Икономика; научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност, обявен в ДВ, бр. бр. 9/02.02.2016 год. и единствен кандидат гл.ас. д-р Ваня Кръстева Георгиева

Председател на научното жури: доц. д-р Емилия Лазарова Ранчева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Ваня Кръстева Георгиева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.06.2016 13:00 в Втора зала на Катедра “Счетоводство, финанси и статистика”


10.05.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита /Фитопатология/, обявен в ДВ, бр. бр. 94/04.12.2015 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Милена Георгиева Петрова - Димова

Председател на научното жури: проф. дн Марияна Борисова Накова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Милена Георгиева Петрова - Димова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.06.2016 11:00 в Зала периодика на Библиотеката на АУ – Пловдив


27.04.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения, обявен в ДВ, бр. бр. 94/04.12.2015 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Марина Петрова Марчева

Председател на научното жури: проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Марина Петрова Марчева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.05.2016 13:00 в каб. № 7 на катедра „Генетика и селекция”


  • 1
  • 2