Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции

02.06.2020

Предмет „Доставка на компютърна  и периферна техника  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции". Обособените позиции, са следните:

1. Обособена позиция №1 – Доставка на компютърна техника;

2. Обособена позиция №2 – Доставка на периферна техника;

3. Обособена позиция №3 – Доставка на комутатори.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

02.06.2020 г. - Решение

02.06.2020 г. - Обявление

02.06.2020 г. - Документация

02.06.2020 г. - Образци

02.06.2020 г. - Техническа спецификация

02.06.2020 г. - Стандартен образец ЕЕДОП

08.07.2020 г. - Уведомление за отваряне на ценови оферти

26.08.2020 г. - Протокол

26.08.2020 г. - РЕШЕНИЕ