Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

Благодарение на своята обемна и разнообразна научноизследователска и внедрителска дейност Аграрният университет заема водещо място в развитието на селското стопанство в нашата страна.Основните направления, по които се извършва научноизследо-вателската работа, са:

Селекционни, генетични и биотехнологични разработки в областта на растителната селекция, семепроизводството и интродукцията.

Нови и усъвършенствани технологии в растениевъдството.
Опазване на агроценозите и почвите.
Животновъдно направление в областта на генетиката, селекцията, физиологията и технологията на отглеждане на селскостопански животни.
Икономика, организация, бизнес планиране и икономическа оценка на земеползването.

Аграрният университет разполага с модерно оборудван лабораторен комплекс, включващ Акредитиран лабораторен комплекс, общоуниверситетски и катедрени лаборатории. В Лабораторния комплекс на АУ се извършват анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2001, както следва: на питейни, подпочвени и повърхностни води за съдържание на неорганични компоненти, нефтопродукти, тежки метали, пестициди и микробиология; на почви за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи и микробиология; на селскостопанска продукция и продукти на хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали, пестициди и микробиология; на вина и спиртни напитки за съдържание на метилов алкохол, тежки метали; микробиология и на продукти на парфюмерийната промишленост за тежки метали, микробиология. Освен научноизследователска дейност ЦНИ извършва и внедрителска работа, консултантски и експертни услуги, международно сътрудничество.

Членове на управителния съвет:

Проф. Владислав  Попов
Проф. Андон Василев
Проф. Иван Пенов
Проф. Николай Панайотов
Проф. Радослав Андреев
Доц. Ваня Делибалтова
Доц. Стефан Шилев
Доц. Жулиета Арнаудова
Доц. Марина Марчева
Проф. Иван Манолов- без право на глас

1. Форми на доклади

2. Образци на договори и допълнителни споразумения, формуляри и  декларации:

  • Договор за научни изследвания по проект;
  • Допълнително споразумение към научни проекти, финансирани от АУ;
  • Договор за разработване на внедрителски (консултантски) проекти към ЦНИ;
  • Декларация Ръководители проекти;
  • Формуляр за представяне на научен проект;
  • Формуляр за представяне на инфраструктурен проект.

3. Правилник за създаване, регистрация, защита и управление на обектите на интелектуална собственост в Аграрен университет - Пловдив

НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. /Наредби/.