Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

Научноизследователската дейност в Аграрния университет – Пловдив  се осъществява в областта на растениевъдството и животновъдството, растителната защита и екологията, аграрната икономика, земеделската техника и съвременните технологии, образованието и квалификацията на кадрите в земеделието. НИД обхваща фундаментални и приложни научни изследвания, както и разпространението и внедряването на техните резултати в практиката.

Основните направления, свързани с работата на ЦНИТТЗИС за 2023 г. са:

 • Технологични иновации и модели за устойчиво развитие на земеделския сектор. Сеитбообръщения, биологично и консервационно земеделие, цифровизация.
 • Здрави и устойчиви почвени и водни системи за предоставяне на екосистемни услуги, включително чрез превенция, ремедиация и възстановяване на увредени почви.
 • Оценка на биоразнообразието и природните ресурси, във връзка със селекцията на културни растения. Екосистемните услуги за тяхното устойчиво управление в агроекосистемите, включително опрашване, агролесовъдство, полуестествени местообитания
 • Нови подходи за управление на растителното здраве, базирани на прецизното земеделие и интегрираната растителна защита, включително чрез използване на съвременни дигитални методи и системи на управление за оценка на пестициди и Decision support systems, биологични методи за контрол на вредителите и стратегии за управление на риска.
 • „Интелигентни технологии“, базирани на съвременна прецизна техника и съоръжения за производство на земеделска продукция, включително и за управление на отпадъците и кръгова икономика.
 • Подходи за трансформация към кръгова икономика и биоикономика – иновативни решения за кръгови технологии в стопанствата, включително чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, биоинформатика, управление на биомасата и отпадъците, адаптиране към климатичните промени и други за по-ефективно снабдяване на секторите на биоикономиката с био-базирани суровини.

Аграрният университет разполага с модерно оборудван Университетски лабораторен център за изследвания (УЛЦИ), извършващ широк спектър от изпитвания по множество характеристики на различни продукти от селското стопанство, хранително-вкусовата и козметично-парфюмерийната промишленост, торовата индустрия и др.

Към Университетския лабораторен център за изследвания (УЛЦИ), работи и Център за научни изследвания (ЦНИ), който, освен научно-изследователска дейност, извършва и внедрителска работа, консултантски и експертни услуги, международно сътрудничество.

Университетският лабораторен център за изследвания на Аграрен университет – Пловдив, включва:

Акредитирани лаборатории с придобита акредитация по Международния хармонизиран стандарт „БДС EN ISO/IEC 17025:2018“

Лабораторен Комплекс за Изпитване“ (ЛКИ), включващ:

 1. Сектор по химични и физикохимични методи за изпитване.
 2. Сектор по инструментални методи за изпитване, състоящ се от:
  • Секция по молекулна спектроскопия
  • Секция по атомна спектроскопия
 3. Общоуниверситетски лаборатории:
  • Лаборатория по растителни биотехнологии 

Катедрени лаборатории: 

 1.  Лабораторията за научни изследвания по физиология на растенията и биохимия
 2. Лаборатория по инструментални методи за анализ
 3. Агрохимична лаборатория
 4. Калориметрична лаборатория
 5. Микробиологична лаборатория 

В Лабораторния комплекс на АУ се извършват анализи в съответствие с БДС  EN ISO/IEC 17025:2018 както следва: на питейни, подпочвени и повърхностни води за съдържание на неорганични компоненти, нефтопродукти, тежки метали, пестициди и микробиология; на почви за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи и микробиология; на селскостопанска продукция и продукти на хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали, пестициди и микробиология; на вина и спиртни напитки за съдържание на метилов алкохол, тежки метали; микробиология и на продукти на парфюмерийната промишленост за тежки метали, микробиология. Освен научноизследователска дейност ЦНИТТЗИС извършва и внедрителска работа, консултантски и експертни услуги, международно сътрудничество.

Ръководство и състав на Управителния съвет на ЦНИТТЗИС:

Проф. Владислав  Попов – Председател на УС на ЦНИТТЗИС и

Членове на УС на ЦНИТТЗИС:

1. Проф. Андон Василев
2. Проф. Иван Пенов
3. Проф. Николай Панайотов
4. Проф. Радослав Андреев
5. Доц. Ваня Делибалтова
6. Доц. Стефан Шилев
7. Доц. Жулиета Арнаудова
8. Доц. Марина Марчева

 1. Доклад до УС на ЦНИТТЗИС, доклад за финансиране по проект 17-12
 1. Образци на договори, допълнително споразумение и декларации:

Договор за научни изследвания по проект;
Договор на инфраструктурен проект;
Подкрепа на докторантски теми;
Допълнително споразумение към научни проекти, финансирани от АУ;
Допълнителна финансова подкрепа на проекти, финансирани от ФНИ;
Договор за разработване на внедрителски (консултантски) проекти към ЦНИ;
Декларация Ръководители проекти;
Декларация по проект 17-12.

3. Правилник за създаване, регистрация, защита и управление на обектите на интелектуална собственост в Аграрен университет - Пловдив

НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. /Наредби/.