Ремонт на Спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив

28.10.2019

Предмет: Ремонт на спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

29.10.2019 г. - Решение

29.10.2019 г. - Обявление

29.10.2019 г. - Документация

29.10.2019 г. - Образци

29.10.2019 г. - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

29.10.2019 г. - Количествено - стойностна сметка

14.11.2019 г. - Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.2 от ЗОП