Процедури за придобиване на ОНС „Доктор“

18.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Мотивационни стратегии за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в агробизнеса на Косово разработена от Арбереша Агим Бехлули Муса към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2019 10:00 в зала 321 на Агрономическия факултет


18.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингови стратегии на организациите на производители на биопродукти разработена от Иванка Петрова Попова към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.09.2019 10:00 в зала 321 на Агрономическия факултет


10.06.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Анализ на многомерна база данни с динамични редове за растениевъдството в България разработена от ас. инж. Никола Йорданов Цайкин към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Информатика

Председател на научното жури: проф. д-р Кольо Златанов Онков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.07.2019 11:00 в катедра „Математика и информатика“ на Аграрен университет - Пловдив


31.05.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингова стратегия за увеличаване на застрахователната печалба в аграрния сектор разработена от Газменд Авдула Деда към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Динкова Дириманова

Научен ръководител: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.07.2019 13:00 в зала № 322 на АФ


31.05.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегически решения в земеделските производствени предприятия в Косово разработена от Мухамет Незир Халили към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Динкова Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.07.2019 13:00 в зала № 321 на АФ


31.05.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на финансовите дейности за повишаване на конкурентоспособността на млекопреработвателните предприятия разработена от Величко Младенов Родопски към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.07.2019 10:00 в зала № 321 на АФ


15.04.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ефективност и конкурентност на българското лозарство разработена от Анета Венелинова Ройчева към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Димитров Пенов

Научен ръководител: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.05.2019 10:00 в зала № 322 на Агрономическия факултет


14.02.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Работен орган за подаване на сусамови растения в прибираща машина разработена от инж. Найден Колев Найденов към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Петър Полиев Петров

Научен ръководител: доц. д-р инж. Стоян Ишпеков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.03.2019 11:00 в 9-та аудитория на кат. „Механизация на земеделието“


01.02.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Продуктивна характеристика на местна популация токачки (Numida meleagris) в Р. България разработена от Ангел Атанасов Ангелов към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Птицевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

Научен ръководител: доц. д-р Матина Николова, научен консултант: доц. д-р Веселина Средкова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.02.2019 11:00 в 221 зала на Агрономическия факултет


21.01.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Конкурентни възможности на иновационните технологии в земеделието разработена от Чавдар Младенов Дочев към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (Аграрни икономика)

Председател на научното жури: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

Научен ръководител: проф. д-р Алекси Алексиев и проф. д-р Тоньо Тонев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.02.2019 10:00 в зала № 322 на Агрономическия факултет