Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита

16.01.2017

Открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП),  с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита“.

Настоящата процедура е част от изпълнението на проектно предложение BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“, реализиращо се в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

20.01.2017г. - РЕШЕНИЕ
20.01.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ
20.01.2017г. - ПУБЛИКАЦИЯ НА ОБЯВЛЕНИЕТО В ОВ НА ЕС
20.01.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/
20.01.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /WORD/
20.01.2017г. - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ /PDF/
20.01.2017г. - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ /WORD/
20.01.2017г. - ЕЕДОП /PDF/ 
20.01.2017г. - ЕЕДОП /WORD/
20.01.2017г. - 
АРХИТЕКТУРА

03.02.2017г. - Писмено разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП

10.02.2017г. - Писмено разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП

26.06.2017г. - Протокол 

26.06.2017г. - Протокол

26.06.2017г. - Протокол

26.06.2017г. - Доклад

03.07.2017г. - Решение

23.08.2017г. - ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА