Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив

22.02.2017

Публично състезание,  с предмет:„Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив" с номер на поръчката в РОП 00875-2017-0003. 

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

22.02.2017г. - РЕШЕНИЕ

22.02.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ

22.02.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

22.02.2017г. - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

22.02.2017г. - КСС - ПРИЛОЖЕНИЕ

22.02.2017г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Част Архитектура
Част Архитектурна схема
Част ВиК
Част Газ
Част Геодезия
Част Геология
Част Енергийна ефективност
Част Електро
Част Електро пожароизвестяване
Част Електро слаботокови
Част Конструкции
Част ОВиК
Част Паркоустройство
Част ПБЗ
Част Пожарна безопасност
Част Поливни системи
Част Пусо

15.03.2017г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА чл.180, ал. 2 от ЗОП

17.03.2017г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА чл.180, ал. 2 от ЗОП

17.03.2017г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА чл.180, ал. 2 от ЗОП

17.03.2017г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА чл.180, ал. 2 от ЗОП

29.05.2017г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

11.08.2017г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

14.08.2017г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

17.08.2017г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

21.08.2017г. - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

23.08.2017г. - РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

10.10.2017г. - ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД