Пазарни консултации

08.01.2020

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект „Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие", с кандидат гражданско дружество на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „Иновативно земеделие за висока ефективност.”, действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е „АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”, отправяме покана за пазарни консултации. Предметът на пазарните консултации е определяне на реалистичност на разходите по горепосочения проект за възлагане и изпълнение на следните видове доставки и услуги, разделени в следните обособени позиции:

1. Доставка на торове

2. Доставка на семена

3. Доставка на препарати за растителна защита

4. Доставка на  комплект почвени сензори (сонди)

5. Услуги по създаване и поддържане на интернет страница на Оперативната група

6. Услуги по извършване на почвени проби и анализи

7. Услуги по разпространение на резултатите от проекта – организиране на работни/информационни срещи, публикации и излъчване в регионални или специализирани аграрни медии.

ПОКАНА

08.01.2020 г.

Технически спецификации

1. Доставка на торове

2. Доставка на семена

3. Доставка на препарати за растителна защита

4. Доставка на комплект почвени сензори (сонди)

5. Услуги по създаване и поддържане на интернет страница на Оперативната група

6. Услуги по извършване на почвени проби и анализи

7. Услуги по разпространение на резултатите от проекта – организиране на работни/информационни срещи, публикации и излъчване в регионални или специализирани аграрни медии.

08.01.2020 г.

Образци на оферти

1. Доставка на торове

2. Доставка на семена

3. Доставка на препарати за растителна защита

4. Доставка на комплект почвени сензори (сонди)

5. Услуги по създаване и поддържане на интернет страница на Оперативната група

6. Услуги по извършване на почвени проби и анализи

7. Услуги по разпространение на резултатите от проекта – организиране на работни/информационни срещи, публикации и излъчване в регионални или специализирани аграрни медии.