Процедури за придобиване на ОНС Доктор

21.01.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Конкурентни възможности на иновационните технологии в земеделието разработена от Чавдар Младенов Дочев към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (Аграрни икономика)

Председател на научното жури: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

Научен ръководител: проф. д-р Алекси Алексиев и проф. д-р Тоньо Тонев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.02.2019 10:00 в зала № 322 на Агрономическия факултет


06.11.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингов мениджмънт в сферата на земеделските услуги разработена от Арбен Мухамет Търстена към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Николаев Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.11.2018 11:00 в зала 321 във Факултет по агрономство


06.11.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингови концепции на търговските банки за кредитиране на земеделието в Косово разработена от Агрон Сахит Мустафа към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.11.2018 09:00 в зала 321 във Факултет по агрономство


29.10.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучвания върху различни начини на размножаване на видове от род Tilia разработена от ас. Валентин Панчев Панчев към катедра „Градинарство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Декоративни растения

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Димитров Панайотов

Научен ръководител: доц. д-р Валерия Иванова и доц. д-р Лиляна Начева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.12.2018 11:00 в зала. № 325 на Лозаро-градинарски факултет


25.09.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности за развитие на на фамилните земеделски стопанства разработена от ас. Крум Христов Христов към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: проф. д-р Алекси Георгиев Георгиев

Научен ръководител: проф. д-р Иван Пенов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.10.2018 10:00 в каб. № 331 на Агрономически факултет


28.05.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на надморската височина и агротехниката върху фенолния и ароматния профил на винения сорт Вранец разработена от Душко Драги Неделковски към катедра „Лозарство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Лозарство

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Стойчев Иванов

Научен ръководител: проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2018 11:00 в зала 320 на катедра Лозарство


25.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Производствен потенциал и инвестиционни решения в аграрния сектор (на примера на област Видин) разработена от Герго Тошев Гергов към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селскостопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: проф. д-р Наньо Танев Нанев, Научен консултант: доц. д-р Керанка Стоянова Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 13:00 в 321 учебна зала на катедра „Мениджмънт и маркетинг” при АФ


21.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Репрудуктивна способност на породата Родопско късорого говедо във връзка с in situ и in vitro съхраняването й разработена от ас. Радка Василева Малинова към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

Научен ръководител: проф. д-р Васил Николов и проф. двмн Димитрина Качева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2016 11:00 в 1А аудитория на Агрономически факултет


21.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Физиологичен отговор на слънчогледови Клиърфийд хибриди към хербицида имазамокс разработена от Добринка Атанасова Балабанова - Ивановска към катедра „Физиология на растенията, биохимия и генетика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Физиология на растенията

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Ян Моецка - Берова

Научен ръководител: проф. д-р Андон Василев, проф. д-р Джако Вангронсвелд и проф. д-р Ан Кюперс

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2016 12:00 в 1А аудитория на Агрономически факултет


16.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Обследване разпространението по тютюна на видове от род (Phelipanche /Orobanche/ spp.) и проучване на нови възможности за борба с паразита разработена от ас. Мариян Янев Янев към катедра „Земеделие и хербология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита /хербология/

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Стоянов Жалнов

Научен ръководител: проф. д-р Щелияна Калинова и проф. д-р Христо Бозуков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.12.2016 11:00 в заседателната зала на АФ