Зооинженерство

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Бакалаври

Цел на обучението

В специалността Зооинженерство се обучават студенти за селскостопански специалисти с животновъден профил на подготовка, които след дипломирането си получават квалификацията зооинженер.  В процеса на обучението студентите получават теоретични и практически знания за организиране на производство на продукция от различни видове селскостопански животни при условията на различни стопански и производствени системи.

Реализация

Завършилите специалността Зооинженерство могат да се реализират у нас и в чужбина като:

  • Ръководители, организатори и изпълнители в: аграрни ферми и стопанства с различна форма на собственост, организация и насоки на дейност в областта на производството на животинска и друга земеделска продукция; станции по изкуствено осеменяване, селекционни центрове, развъдни организации; месо- и млекопреработвателни предприятия, предприятия за преработка на яйца, мед, вълна, риба, коприна и др.;
  • Експерти по животновъдство в: общини, министерства, ведомства и организации, които обслужват, планират, контролират животновъдството, рибовъдството, пчеларството, бубарството, дивечопроизводството, фуражопроизводството и др.; развъдни и браншови организации с предмет на дейност развъждане и репродукция на животните, производство на животинска продукция; фирми и организации за окачествяване, стандартизиране и търговия с животни, животинска и друга земеделска продукция;  
  • Преподаватели в основни, средни и висши училища;
  • Специалисти и научни работници в изследователски институти, станции, лаборатории.

Учебни планове 2018/2019

Редовна форма на обучение
Задочна форма на обучение