Лозарство

Катедра „Лозарство“ е основана през 1947 г. от чл. кор. проф. дсн Минчо Генчев Кондарев. През годините катедрата се развива непрекъснато, благодарение приносът на преподавателите и служителите, работили и работещи в нея.

В момента учебните занятия в катедрата се извеждат от един професор - дсн, трима доценти – д-р и трима главни асистенти – д-р, специалисти в отделни области на лозарството и винарството. Учебната, административна и научно-изследователска работа се подпомага от един главен експерт. Кадровият потенциал и учебно-експерименталната база на катедрата осигуряват възможност и гарантират високо качество в обучението на студентите  и магистрантите.

Обучават се студенти от всички факултети и специалности  в ОКС „Бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение  по следните дисциплини:

 • Лозарство
 • Основи на лозарството
 • Основи на лозарството на тропика и субтропика
 • Технологии в лозарството
 • Технологии в лозарството на тропика и субтропика
 • Лозарство и биотехнологични методи
 • Ампелография      
 • Сортово разнообразие при лозата                               
 • Основи на винарството
 • Лозарство и винарство
 • Селекция на трайните култури
 • Трайни култури /част Лозарство/
 • Овощарство и лозарство

Катедра „Лозарство“  е  водеща на магистърски курс: „Лозарство с основи на винарството”, който има за цел да подготви квалифицирани и профилирани  агрономи специалисти в областта на десертното и винено гроздопроизводство.

Преподавателите от катедрата участват в извеждането на занятия  и в други магистърски курсове на Аграрен университет – Пловдив.

Освен бакалаври и магистри в катедрата се обучават и докторанти.

За обезпечаване на учебния процес в сградата на Лозаро- градинарския факултет, катедрата разполага с две учебни зали по Лозарство и  Ампелография, и една химична лаборатория по Винарство, които са оборудвани със съвременна апаратура за лабораторни анализи и мултимедийни системи.

Практическите занятия  и учебни практики  със студентите – бакалаври и магистри се провеждат в Учебно-опитната база на катедрата в с. Брестник. Тя е  разположена на площ от 300 дка, включваща 70 дка ампелографски сортимент. Поддържат се 400 винени и десертни /семенни и безсеменни/ сортове лози.  На територията на базата функционира  съвременна експериментална и изследователска винарска изба, в която се провеждат практическите упражнения по винарство. 

Учебната дейност е подчинена на непрекъснатия стремеж на преподавателите към подобряване, усъвършенстване и предоставяне на студентите на актуални теоретично обосновани и практически приложими знания и умения, обогатяването и модернизирането на материално-техническата база, което е предпоставка за успешното обучение и  реализация на младите специалисти. 

Ампелография

По дисциплината „Ампелография“, студентите  получават информация за значението, ботаническата и стопанска класификация на сем. Vitaceae Juss.(Лозови), географското разположение и разпространение на родовете, видовете и сортовете лози. В процеса на обучение, се усвояват познания за морфологичните ...

Лозарство

По дисциплината Лозарство, студентите  се запознават със състоянието, проблемите и перспективите за развитието на лозарството у нас и в света. Те получават познания за биологичните изисквания на лозата при производството на лозов посадъчен материал, създаването и отглеждането ...

Лозарство и биотехнологични методи

По дисциплината „Лозарство и биотехнологични методи“, студентите  се запознават със състоянието, проблемите и перспективите за развитието на лозарството у нас и в света. Получават познания за биологичните изисквания на лозата при производството на лозов посадъчен материал, съ ...

Овощарство и лозарство

По дисциплината „Овощарство и Лозарство /част Лозарство/“, се  изучават и   посочват начините за направляване растежа и развитието на лозовото растение, с цел получаването на високи и качествени добиви от грозде. От лекциите и упражненията по лозарство студентите от факултета ...

Основи на винарството

По Дисциплината „Основи на винарството”, студентите се запознават с теоретични и практически познания за преработката на винени сортове грозде и производството на различни типове вина.

Обогатяват се техните знания за връзката между качеството на из ...

Основи на лозарството

По дисциплината „Основи на лозарството“, студентите  получават познания за състоянието и тенденциите в развитието на лозарството в България, Европа и света, разпространението и значението на лозовото растение. Изучават морфологичните, анатомични и физиологични особености на в ...

Основи на лозарството на ТС

Теоретичната предпоставка за рентабилно отглеждане на лозовата култура и прилагането на високоефективни технологии в страните с тропичен и субтропичен климат е доброто познаване на биологичните особености на лозовото растение.
 
Във връзка с това в курса по дисципл ...

Технологии в лозарството

По дисциплината „Технологии в лозарството“, студентите  получават подробна теоретична информация за съвременните аспекти в агротехниката на лозата. В процеса на обучение те усвояват практически умения за размножаване на лозата, производството на присадени вкоренени лози ...

Технологии в лозарството на тропика и субтропика

В курса по дисциплината „Технологии в лозарството на тропика и субтропика“, студентите усвояват знания за съвременните технологии за производство на лозов посадъчен материал, засаждане на нови лозови насаждения и комплексът от агротехнически мероприятия по отглеждането на лоз ...

Трайни култури

По дисциплината „Трайни култури“ /част Лозарство/ студентите от специалността Екология и опазване на околната среда  получават необходимите знания върху биологията на лозата, както и върху създаването и отглеждането на лозовите насаждения. Специално е акцентирано, върху ...

...