Животновъдни науки

Катедра "Животновъдни науки" е наследник на едни от първите катедри на Агрономическия факултет и Аграрния университет, поставили началото на висшето аграрно образование в гр. Пловдив. Катедрата е с богата история и традиции. През годините, обучението по животновъдство в Университета претърпява различни промени, но винаги е заемало водещи позиции в аграрното образование.

Понастоящем в катедра "Животновъдни науки" работят 17 преподаватели на основен трудов договор и 5 хонорувани преподаватели, в това число, 6 професори, 10 доценти и 6 асистенти, 3 доктор на науките и 20 доктори. Учебната и научно–изследователската работа се подпомага от 2 специалисти.

Катедра "Животновъдни науки" води обучение във всички специалности и факултети на Аграрния университет. Тя е основно звено на обучението по специалност "Зооинженерство". В катедрата се извеждат 75 курса по 41 дисциплини за студентите от степен "Бакалавър". Катедрата е водеща в обучението по 5 магистърски програми.

Научните интереси на академичния състав на катедрата са в различни области на животновъдството, като водещи са изследванията по биологично животновъдство, съхраняване на генофонда на националните породи, подобряване на биологичните качества и усъвършенстване на технологиите на производство на животинска продукция.

Катедра "Животновъдни науки" разполага с 7 учебни зали, научно-изследователска лаборатория, химична лаборатория и учебно-опитно и внедрителска база, в която се поддържа колекционно стадо от 13 вида с над 40 породи животни, линии, хибриди.

Администрация

Мария Крачева

Анатомия на домашните животни

.

Биологични основи на аквакултурата

.

Биологични основи на говедовъдството и биволовъдството

.

Биологични основи на овцевъдството и козевъдството

.

Биологични основи на птицевъдството

.

Биологични основи на свиневъдството

.

Бубарство

.

Генетични основи на селекцията

.

Животновъдство

.

Зайцевъдство

.

Здравеопазване

.

Зоохигиена със зоопрофилактика

.

Коневъдство

През всички епохи на развитието на човечеството в световен мащаб, конете са заемали почетно място сред останалите видове животни. Актуалността на този отрасъл от животновъдството е перманентна и няма да отпадне и в бъдеще. Това поражда необходимостта от изучаването му от всич ...

Непреживно животновъдство

.

Обща физиология на животните

.

Основи на храненето

Предмет на дисциплината “Основи но храненето” е изучаването на основните въпроси по химичния състав на фуражите, както и енергийната и протеинова хранителност на същите за различните видове и категории животни. 

Целта на курса е да се дадат на ...

Преживно животновъдство

.

Пчеларство

.

Развъждане на животни

.

Репродукция на животните

.

Специална физиология на животните

.

Технология на аквакултурата

.

Технология на говедовъдството и биволовъдството

.

Технология на овцевъдството и козевъдството

.

Технология на птицевъдството

.

Технология на свиневъдството

.

Управление на генетичните ресурси

.

Хранене и развъждане на животните

.

Хранене на животните

Предмет на дисциплината “Хранене на животните” е изучаването на: 

1. Хранителната стойност на фуражите за различинте видове и категории животни.
2. Основните изисквания на различните видове и категории  животни към храната и храненето.< ...

Цитология, хистология и ембриология на животните

.

Частно животновъдство

.

...