Процедури за придобиване на ОНС „Доктор“

05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Икономическият растеж като фактор за устойчиво икономическо развитие - на примера на Република Косово разработена от Ерблина Пира към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Боряна Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 13:00 в Център за дистанционно обучение


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на субсидиите за устойчивото развитие на агробизнеса в Косово разработена от Гетоар Любеничи към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 11:30 в Център за дистанционно обучение


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Оценка на иновационните технологии в прецизното земеделие разработена от Добри Матеев Дунчев към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Пенов

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 10:00 в Център за дистанционно обучение на АУ - Пловдив


24.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на стратегията на личните продажби върху развитието на агробизнеса в Сърбия разработена от ВЛАДАН (ДУШАН) ЦОГОЛЕВИЧ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.09.2020 10:00 в ЦДО


24.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Конкурентоспособност на дистрибуционните системи на аграрни продукти в Сърбия разработена от ЙЕЛЕНА МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЧ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Борисов

Научен ръководител: проф. д-р Нели Бенчева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2020 13:00 в ЦДО


24.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на риска в животновъдството на Сърбия разработена от МАРИЯ МИЛОШ ЛУКИЧ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Борисов

Научен ръководител: проф. д-р Стела Тодорова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2020 10:00 в ЦДО


23.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингово управление на селския туризъм в Косово разработена от МЕРИТОН НАИМ ИСМАЙЛИ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Паришева-Стоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.09.2020 13:00 в ЦДО


23.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на обществените поръчки, като фактор за развитие на аграрния сектор на Косово разработена от ХАВЕ ТАХИР КЯРИ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. д-р Керанка Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.09.2020 10:00 в ЦДО


20.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на предприятията от горския сектор разработена от РУСЛАН ВЕЛИКОВ КОЛАРОВ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: проф. д-р Стела Тодорова и доц. д-р Керанка Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.03.2020 11:00 в 321 зала на АФ


13.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на енергийното производство от аграрни продукти в Косово разработена от ИЗЕТ ХАМЕЗ ХОТИ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2020 13:00 в Център за дистанционно обучение