Процедури за придобиване на ОНС Доктор

18.01.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на иновациите в земеделските стопанства на Република Сърбия разработена от Мирко Милан Миланович към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Благоева

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.02.2021 12:00 в 322 зала на ФА


06.11.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности за устойчиво развитие на лозарството в Северна Македония разработена от Мария Саша Дукоска към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.12.2020 11:00 в Зала 321, АУ - Пловдив


28.09.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Веригата на стойността при отглеждането на грозде и производството на вино в сръбските винарни разработена от Горан Зоран Лапчевич към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.10.2020 10:00 в Зала ЦДО, АУ-Пловдив


09.09.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Взаимодействие между условията на средата и добива на зърно при сортове обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) разработена от Тодор Костадинов Губатов към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Христофор Кирчев

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Делибалтова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.10.2020 11:00 в ІІ Аудитория на Факултета по агрономство, АУ-Пловдив


31.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване върху реакцията на царевица (Zea mays L.) към ниски температури и ефективността на последващо листно подхранване разработена от Росица Живкова Чолакова-Бимбалова към катедра „Физиология на растенията, биохимия и генетика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Физиология на растенията

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Берова

Научен ръководител: проф. д-р Андон Василев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.09.2020 11:00 в Заседателната зала на Факултета по агрономство, АУ-Пловдив


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Икономическият растеж като фактор за устойчиво икономическо развитие - на примера на Република Косово разработена от Ерблина Пира към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Боряна Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 13:00 в Център за дистанционно обучение


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на субсидиите за устойчивото развитие на агробизнеса в Косово разработена от Гетоар Любеничи към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 11:30 в Център за дистанционно обучение


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Оценка на иновационните технологии в прецизното земеделие разработена от Добри Матеев Дунчев към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Пенов

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 10:00 в Център за дистанционно обучение на АУ - Пловдив


24.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на стратегията на личните продажби върху развитието на агробизнеса в Сърбия разработена от ВЛАДАН (ДУШАН) ЦОГОЛЕВИЧ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.09.2020 10:00 в ЦДО


24.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Конкурентоспособност на дистрибуционните системи на аграрни продукти в Сърбия разработена от ЙЕЛЕНА МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЧ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Борисов

Научен ръководител: проф. д-р Нели Бенчева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2020 13:00 в ЦДО