Процедури за придобиване на ОНС „Доктор“

01.09.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) по костилкови овощни видове – разпространение, вредна дейност и контрол разработена от Павлин Емилов Василев към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита (Ентомология)

Председател на научното жури: проф. д-р Вили Борисова Харизанова

Научен ръководител: проф. д-р Радослав Андреев Андреев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.09.2016 10:00 в 7-ма аудитория на ФРЗА


01.09.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Гъбни болести по лавандулата в България разработена от Катя Костадинова Василева към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита (Фитопатология)

Председател на научното жури: проф. дсн Георги Желев Нешев

Научен ръководител: проф. дн Марияна Борисова Накова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.09.2016 10:30 в V-та аудитория на ФРЗА


07.06.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване влиянието на различни фактори върху добива и качеството на черен дроб от патици мюлари след принудително угояване разработена от ас. Петър Бончев Петров към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Птицевъдство

Председател на научното жури: доц. д-р Матина Николова Димитрова

Научен ръководител: доц. д-р Васко Тодоров Герзилов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2016 11:00 в 1 А аудитория на Факултета по Агрономство


07.06.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Нанесени метал-оксидни и оксидни катализатори за окисление на СО и летливи органични съединения разработена от Елица Николова Коленцова към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Неорганична химия

Председател на научното жури: доц. д-р Стефан Василев Кръстев

Научен ръководител: проф. дтн Красимир Иванов и проф. д-р Татяна Табакова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.06.2018 11:00 в 228 зала на ФРЗА


06.06.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на минералното торене върху продуктивността и качеството на картофите разработена от НЕШО СТОЯНОВ НЕШЕВ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Агрохимия

Председател на научното жури: проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

Научен ръководител: доц. д-р Иван Георгиев Манолов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.06.2016 13:00 в 1 А аудитория на Факултета по Агрономство