Процедури за придобиване на ОНС Доктор

24.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на риска в животновъдството на Сърбия разработена от МАРИЯ МИЛОШ ЛУКИЧ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Борисов

Научен ръководител: проф. д-р Стела Тодорова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2020 10:00 в ЦДО


23.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингово управление на селския туризъм в Косово разработена от МЕРИТОН НАИМ ИСМАЙЛИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Паришева-Стоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.09.2020 13:00 в ЦДО


23.07.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на обществените поръчки, като фактор за развитие на аграрния сектор на Косово разработена от ХАВЕ ТАХИР КЯРИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. д-р Керанка Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.09.2020 10:00 в ЦДО


20.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на предприятията от горския сектор разработена от РУСЛАН ВЕЛИКОВ КОЛАРОВ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: проф. д-р Стела Тодорова и доц. д-р Керанка Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.03.2020 11:00 в 321 зала на АФ


13.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на енергийното производство от аграрни продукти в Косово разработена от ИЗЕТ ХАМЕЗ ХОТИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2020 13:00 в Център за дистанционно обучение


13.02.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Инвестиционна политика на Световната банка за развитие на аграрния сектор на Косово разработена от АДЕЛИНА ГАФУР ГАШИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2020 10:30 в Център за дистанционно обуение


30.01.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности за ускорено производство на крушови и дюлеви дръвчета върху различни дюлеви подложки разработена от ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОВЕДАРОВ към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Овощарство

Председател на научното жури: проф. д-р Валентин Илиев Личев

Научен ръководител: .

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.02.2020 10:30 в 333 зала на катедра Овощарство


06.12.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Организационно-икономически проблеми на биологичното земеделие в България разработена от ВАЛЕНТИНА ПАНТЕВА АГАПИЕВА-АЛИОСМАН към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.01.2020 11:00 в зала 321 на АФ


26.11.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: СОРТОВА СПЕЦИФИКА НА ТРИТИКАЛЕ (XTRITICOSECALE WITTMACK) ПРИ ТРЕТИРАНЕ С РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАНТИ В УСЛОВИЯТА НА РАЗЛИЧЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ НА ПОЧВАТА разработена от Румяна Георгиева Георгиева към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Иванова

Научен ръководител: доц. д-р Христофор Кирчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.12.2019 11:00 в 217 зала, катедра Растениевъдство


22.11.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на професионалните счетоводни организации за развитието на аграрния сектор в страните от Западните Балкани разработена от Ардиана (Емурлах) Буняку към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Минко Георгиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2019 11:30 в залата на Центъра за дистанционно обучение