Процедури за придобиване на ОНС Доктор

10.07.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на риска в инвестиционния процес на земеделските стопанства разработена от ЛЕЛА СЛАВЕ КРЪСТЕВСКА към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Стоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.09.2023 11:00 в ЦДО


22.06.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сравнително проучване на вегетативни и репродуктивни прояви на някои клонове от сорт Сира разработена от ас. АНЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ПОПОВА към катедра „Лозарство и овощарство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Лозарство

Председател на научното жури: доц. д-р Боян Сталев

Научен ръководител: доц. д-р Людмил Ангелов, доц. д-р Валентин Бамбалов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.07.2023 10:30 в 320 зала на ФЛГ


22.05.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сортова реакция на кориандър (Coriandrum sativum L.) в зависимост от приложението на някои продукти за листно третиране разработена от СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА МАНХАРТ към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Христофор Кирчев

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Делибалтова и доц. д-р Велика Кунева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.06.2023 11:00 в 3 аудитория на ФА


01.03.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингови стратегии за управление на продажбите на химически препарати за нуждите на фермерите разработена от ВЛЬОРА ЛИМАНИ ХАЙНУНИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.04.2023 10:00 в ЦДО


01.03.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Роля на общата селскостопанска политика за насърчаване на иновационния процес в земеделието разработена от АТИДЖЕ БАЙРЯМОВА АЛИЕВА-ВЕЛИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. дн Петър Борисов

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.04.2023 11:00 в ЦДО


20.02.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Регулиран поливен режим разработена от НАДЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА към катедра „Мелиорации, земеустройство и агрофизика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Мелиорации

Председател на научното жури: доц. д-р Радост Петрова

Научен ръководител: доц. д-р Росица Меранзова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2023 11:00 в 22 зала на ЛГФ


18.01.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на основни микроклиматични и технологични параметри върху някои показатели, характеризиращи комфорта при свободно отглеждани крави за мляко разработена от СМИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТАШЕВА към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Зоохигиена

Председател на научното жури: доц. д-р Атанас Вучков

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Иванова, доц. д-р Христо Христев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.02.2023 11:00 в I a аудитория на ФА


20.12.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на азотното торене и срока на прибиране върху продуктивността и качеството на зелената биомаса от тритикале, използвана за енергийни цели разработена от ХРИСТИНА АТАНАСОВА НЕДЕВА към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Янчев

Научен ръководител: проф. д-р Христина Янчева, проф. д-р Радка Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.02.2023 11:00 в зала 217, Факултет по агрономство


28.11.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Паразити и паразитни съобщества на риби от река Дунав – екология и биоразнообразие разработена от РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА към катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на екоситемите

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Алексиева-Запрянова

Научен ръководител: проф. д-р Диана Кирин

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.12.2022 13:00 в 8 аудитория на ФРЗА


28.11.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Съдържание на тежки метали в риби и техни паразити от река Дунав – екология и биоиндикация разработена от ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА към катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на екоситемите

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Алексиева-Запрянова

Научен ръководител: проф. д-р Диана Кирин

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.12.2022 11:00 в 8 аудитория на ФРЗА