Процедури за придобиване на ОНС Доктор

15.02.2024

Публична защита на докторска дисертация на тема: : „Генеалогична структура на породата Дунавски кон, мястото й в структурата на Нониуса и насока на развитие, в контекста на цялостна концепция за развитие на породата“ разработена от ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Председател на научното жури: проф. дсн Димитър Греков

Научен ръководител: проф. д-р Васил Николов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.03.2024 11:00 в Аудитория VI на ФЛГ


16.02.2024

Публична защита на докторска дисертация на тема: : „Биология и възможности за контрол на южната зелена миризливка Nezara viridula (Linnaeus) и кафявата мраморна дървеница Halyomorpha halys (Stål) )(Hemiptera: Pentatomidae)“ разработена от МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОЗОВА към катедра „Ентомология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита

Председател на научното жури: проф. д-р Радослав Андреев

Научен ръководител: проф. д-р Вили Харизанова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.03.2024 10:00 в Аудитория VIII на ФРЗА


08.12.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на пътната инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на земеделието разработена от БЕСИМ ХАМДИ БЕСЛИМИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Боряна Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.01.2024 11:00 в ЦДО


08.12.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на маркетинга за развитие на земеделието разработена от АТДХЕ ШУКЕРИ КАБАШИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Керанка Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.01.2024 10:00 в ЦДО


10.07.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо управление на риска в инвестиционния процес на земеделските стопанства разработена от ЛЕЛА СЛАВЕ КРЪСТЕВСКА към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Стоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 08.09.2023 11:00 в ЦДО


22.06.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сравнително проучване на вегетативни и репродуктивни прояви на някои клонове от сорт Сира разработена от ас. АНЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ПОПОВА към катедра „Лозарство и овощарство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Лозарство

Председател на научното жури: доц. д-р Боян Сталев

Научен ръководител: доц. д-р Людмил Ангелов, доц. д-р Валентин Бамбалов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.07.2023 10:30 в 320 зала на ФЛГ


22.05.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сортова реакция на кориандър (Coriandrum sativum L.) в зависимост от приложението на някои продукти за листно третиране разработена от СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА МАНХАРТ към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Христофор Кирчев

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Делибалтова и доц. д-р Велика Кунева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.06.2023 11:00 в 3 аудитория на ФА


01.03.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингови стратегии за управление на продажбите на химически препарати за нуждите на фермерите разработена от ВЛЬОРА ЛИМАНИ ХАЙНУНИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.04.2023 10:00 в ЦДО


01.03.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Роля на общата селскостопанска политика за насърчаване на иновационния процес в земеделието разработена от АТИДЖЕ БАЙРЯМОВА АЛИЕВА-ВЕЛИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. дн Петър Борисов

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.04.2023 11:00 в ЦДО


20.02.2023

Публична защита на докторска дисертация на тема: Регулиран поливен режим разработена от НАДЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА към катедра „Мелиорации, земеустройство и агрофизика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Мелиорации

Председател на научното жури: доц. д-р Радост Петрова

Научен ръководител: доц. д-р Росица Меранзова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.03.2023 11:00 в 22 зала на ЛГФ