Процедури за придобиване на ОНС Доктор

11.05.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на някои продукти за листно третиране върху добива и качеството на зърното при сортове обикновена пшеница разработена от РАДКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Янчев

Научен ръководител: проф. д-р Танко Колев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.06.2022 10:00 в 1 а Аудитория на ФА


15.04.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване върху основни звена от технологията на Тriticum monococcum L., Triticum dicoccum Sch. и Triticum spelta L., в условията на биологично земеделие разработена от ЙОРДАН РАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Христофор Кирчев

Научен ръководител: проф. д-р Тоня Георгиева, проф. д-р Малгожата Берова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.05.2022 10:00 в заседателна зала на ФА


01.04.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влиянието на общата селскостопанска политика за управление и развитие на пчеларския сектор в България разработена от ХАЙК ТАКВОР ГАРАБЕДЯН към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: .

Председател на научното жури: доц. дн Петър Борисов Борисов

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Динкова Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 03.05.2022 11:00 в Зала ЦДО


01.02.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности и заплахи за устойчивото развитие на земеделието в Сърбия разработена от Татяна Иван Пилян към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.03.2022 10:00 в Зала ЦДО


13.01.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА (Falco naumanni, Fleisher,1818) КАТО ГНЕЗДЯЩ ВИД В БЪЛГАРИЯ разработена от Градимир Желязков Градев към катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на екосистемите

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Вълчева

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Билева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.02.2022 11:00 в зала №3 на кат. „Агроекология и ООС”


15.12.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води чрез компостиране и вермикомпостиране разработена от Десислава Господинова Ангелова към катедра „Микробиология и екологични биотехнологии“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на екосистемите

Председател на научното жури: проф. д-р Виолина Ризова

Научен ръководител: доц. д-р Стефан Шилев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.01.2022 11:00 в електронна среда в MS TEAMS


03.09.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: In vitro култури от Fabiana imbricatа Ruiz et Pav. като технологични матрици за получаване на биологично активни вещества разработена от ПЕРВИН ШЕНГЮН ХАЛКОГЛУ-ХРИСТОВА към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Председател на научното жури: доц. д-р Марина Марчева

Научен ръководител: доц. д-р Светла Янчева, чл. кор. проф. дтн Атанас Павлов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.10.2021 11:00 в Библиотеката на АУ


28.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Агрономическа характеристика на експрес толерантни хибриди слънчоглед (Helianthus annuus L.) в зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества разработена от Аделина Христова Гаръпова към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Янчев

Научен ръководител: проф. д-р Христофор Кирчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.05.2021 11:00 в II аудитория


28.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на азотното торене върху добива и качеството на сорго за зърно разработена от Иван Димитров Велинов към катедра „Агрохимия и почвознание“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Агрохимия

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Манолов

Научен ръководител: проф. д-р Светла Костадинова, доц. д-р Живко Тодоров

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.06.2021 14:00 в Заседателна зала на ФА


22.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Растителни паразитни нематоди от род Globodera Skarbilovich, 1959 по картофите в България разработена от Костадин Кирилов Траянов към катедра „Ентомология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита

Председател на научното жури: проф. д-р Радослав Андреев

Научен ръководител: проф. дсн Хари Самалиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.05.2021 13:00 в 8 аудитория на ФРЗА