Процедури за придобиване на ОНС Доктор

28.05.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на надморската височина и агротехниката върху фенолния и ароматния профил на винения сорт Вранец разработена от Душко Драги Неделковски редовен докторант към катедра „Лозарство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Лозарство

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Стойчев Иванов

Научен ръководител: проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2018 11:00 в зала 320 на катедра Лозарство


25.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Производствен потенциал и инвестиционни решения в аграрния сектор (на примера на област Видин) разработена от Герго Тошев Гергов редовен докторант към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селскостопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: проф. д-р Наньо Танев Нанев, Научен консултант: доц. д-р Керанка Стоянова Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 13:00 в 321 учебна зала на катедра „Мениджмънт и маркетинг” при АФ


21.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Репрудуктивна способност на породата Родопско късорого говедо във връзка с in situ и in vitro съхраняването й разработена от ас. Радка Василева Малинова редовен докторант към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

Научен ръководител: проф. д-р Васил Николов и проф. двмн Димитрина Качева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2016 11:00 в 1А аудитория на Агрономически факултет


21.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Физиологичен отговор на слънчогледови Клиърфийд хибриди към хербицида имазамокс разработена от Добринка Атанасова Балабанова - Ивановска редовен докторант към катедра „Физиология на растенията и биохимия“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Физиология на растенията

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Ян Моецка - Берова

Научен ръководител: проф. д-р Андон Василев, проф. д-р Джако Вангронсвелд и проф. д-р Ан Кюперс

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2016 12:00 в 1А аудитория на Агрономически факултет


16.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Обследване разпространението по тютюна на видове от род (Phelipanche /Orobanche/ spp.) и проучване на нови възможности за борба с паразита разработена от ас. Мариян Янев Янев редовен докторант към катедра „Земеделие и хербология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита /хербология/

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Стоянов Жалнов

Научен ръководител: проф. д-р Щелияна Калинова и проф. д-р Христо Бозуков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.12.2016 11:00 в заседателната зала на АФ


15.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Изследване на садачен апарат за засаждане на присадени и вкоренени ябълкови подложки разработена от Йорданка Запрянова Запрянова редовен докторант към катедра „Механизация“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Димитър Киров Кехайов

Научен ръководител: докторант на самостоятелна

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 09:00 в зала № 1 на катедра „Механизация на земеделието”


01.09.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) по костилкови овощни видове – разпространение, вредна дейност и контрол разработена от Павлин Емилов Василев редовен докторант към катедра „Ентомология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита (Ентомология)

Председател на научното жури: проф. д-р Вили Борисова Харизанова

Научен ръководител: проф. д-р Радослав Андреев Андреев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.09.2016 10:00 в 7-ма аудитория на ФРЗА


01.09.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Гъбни болести по лавандулата в България разработена от Катя Костадинова Василева редовен докторант към катедра „Фитопатология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита (Фитопатология)

Председател на научното жури: проф. дсн Георги Желев Нешев

Научен ръководител: проф. дн Марияна Борисова Накова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.09.2016 10:30 в V-та аудитория на ФРЗА


07.06.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване влиянието на различни фактори върху добива и качеството на черен дроб от патици мюлари след принудително угояване разработена от ас. Петър Бончев Петров редовен докторант към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Птицевъдство

Председател на научното жури: доц. д-р Матина Николова Димитрова

Научен ръководител: доц. д-р Васко Тодоров Герзилов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2016 11:00 в 1 А аудитория на Факултета по Агрономство


07.06.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Нанесени метал-оксидни и оксидни катализатори за окисление на СО и летливи органични съединения разработена от Елица Николова Коленцова редовен докторант към катедра „Обща химия“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Неорганична химия

Председател на научното жури: доц. д-р Стефан Василев Кръстев

Научен ръководител: проф. дтн Красимир Иванов и проф. д-р Татяна Табакова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.06.2018 11:00 в 228 зала на ФРЗА