Процедури за придобиване на ОНС Доктор

06.12.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Организационно-икономически проблеми на биологичното земеделие в България разработена от ВАЛЕНТИНА ПАНТЕВА АГАПИЕВА-АЛИОСМАН към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.01.2020 11:00 в зала 321 на АФ


26.11.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: СОРТОВА СПЕЦИФИКА НА ТРИТИКАЛЕ (XTRITICOSECALE WITTMACK) ПРИ ТРЕТИРАНЕ С РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАНТИ В УСЛОВИЯТА НА РАЗЛИЧЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ НА ПОЧВАТА разработена от Румяна Георгиева Георгиева към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Иванова

Научен ръководител: доц. д-р Христофор Кирчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.12.2019 11:00 в 217 зала, катедра Растениевъдство


22.11.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на професионалните счетоводни организации за развитието на аграрния сектор в страните от Западните Балкани разработена от Ардиана (Емурлах) Буняку към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Минко Георгиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2019 11:30 в залата на Центъра за дистанционно обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Оценка на бизнес средата за развитие на аграрния сектор в Република Косово разработена от Надире Шеху Локу към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Димитров Пенов

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Манолова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 13:00 в залата на Центъра за дистанционно обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на банковата система за развитие на аграрния сектор в Република Косово разработена от Мухамет Назиф Хайдари към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Кръстева Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Надежда Георгиева Благоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 11:00 в залата на Центъра за допълнително обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Фискално въздействие на митническите процедури в търговията с аграрни продукти разработена от Гьино Соко Шкрийель към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Георгиева Благоева

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Георгиева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 15:00 в залата на Центъра за допълнително обучение


30.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на качеството на висшето образование разработена от Фидан Ферид Черими към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов Атанасов

Научен ръководител: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 09:00 в залата за дистанционно обучение


18.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Мотивационни стратегии за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в агробизнеса на Косово разработена от Арбереша Агим Бехлули Муса към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2019 10:00 в зала 321 на Агрономическия факултет


18.07.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингови стратегии на организациите на производители на биопродукти разработена от Иванка Петрова Попова към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.09.2019 10:00 в зала 321 на Агрономическия факултет


10.06.2019

Публична защита на докторска дисертация на тема: Анализ на многомерна база данни с динамични редове за растениевъдството в България разработена от ас. инж. Никола Йорданов Цайкин към катедра „Математика и информатика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Информатика

Председател на научното жури: проф. д-р Кольо Златанов Онков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.07.2019 11:00 в катедра „Математика и информатика“ на Аграрен университет - Пловдив