Процедури за придобиване на ОНС Доктор

09.09.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Молекулни маркери за генотипиране и оценка на генетичните ресурси от местни породи овце в България разработена от Янка Михайлова към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Председател на научното жури: проф. дсн Димитър Греков

Научен ръководител: проф. д-р Васил Николов, проф. д-р Елена Тодоровска

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.10.2022 11:45 в І аудитория


30.08.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Морфометрична и репродуктивна характеристика на риби сем. Acipenseridae в условията на суперинтензивна технология на отглеждане разработена от Станимир Георгиев Бонев към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Петров

Научен ръководител: доц. д-р Людмила Николова, доц. д-р Бойко Георгиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.10.2022 11:00 в Iа аудитория, Факултет по агрономство


18.07.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Съвместни маркетингови дейности за управление на производството и реализацията на зеленчуци разработена от ТИХОМИРА ЙОРДАНОВА РАДЕВА към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. дн Петър Борисов

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2022 11:00 в ЦДО


28.06.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Фиторемедиация на тежки метали в замърсена почва чрез компости и полезни микроорганизми при зеленчукови култури разработена от ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА към катедра „Микробиология и екологични биотехнологии“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на екосистемите

Председател на научното жури: проф. д-р Виолина Ризова

Научен ръководител: доц. д-р Стефан Шилев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.07.2022 11:00 в 228 зала на ФРЗА


14.06.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Икономически аспекти на управлението на франчайзинга, на примера на аграрния сектор в Косово разработена от НОРА ХАЙРУЛАХ СЕЙДИУ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.07.2022 10:00 в ЦДО


14.06.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление и развитие на конкурентноспособността на аграрните предприятия в Република Северна Македония разработена от ДРАГАН МЕТОДИЯ МИЛАДИНОСКИ към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Дириманова

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.07.2022 11:00 в ЦДО


11.05.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на някои продукти за листно третиране върху добива и качеството на зърното при сортове обикновена пшеница разработена от РАДКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Янчев

Научен ръководител: проф. д-р Танко Колев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.06.2022 10:00 в 1 а Аудитория на ФА


15.04.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване върху основни звена от технологията на Тriticum monococcum L., Triticum dicoccum Sch. и Triticum spelta L., в условията на биологично земеделие разработена от ЙОРДАН РАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Христофор Кирчев

Научен ръководител: проф. д-р Тоня Георгиева, проф. д-р Малгожата Берова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.05.2022 10:00 в заседателна зала на ФА


01.04.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влиянието на общата селскостопанска политика за управление и развитие на пчеларския сектор в България разработена от ХАЙК ТАКВОР ГАРАБЕДЯН към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: .

Председател на научното жури: доц. дн Петър Борисов Борисов

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Динкова Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 03.05.2022 11:00 в Зала ЦДО


01.02.2022

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности и заплахи за устойчивото развитие на земеделието в Сърбия разработена от Татяна Иван Пилян към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.03.2022 10:00 в Зала ЦДО