Процедури за придобиване на ОНС Доктор

03.09.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: In vitro култури от Fabiana imbricatа Ruiz et Pav. като технологични матрици за получаване на биологично активни вещества разработена от ПЕРВИН ШЕНГЮН ХАЛКОГЛУ-ХРИСТОВА към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

Председател на научното жури: доц. д-р Марина Марчева

Научен ръководител: доц. д-р Светла Янчева, чл. кор. проф. дтн Атанас Павлов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.10.2021 11:00 в Библиотеката на АУ


28.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Агрономическа характеристика на експрес толерантни хибриди слънчоглед (Helianthus annuus L.) в зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества разработена от Аделина Христова Гаръпова към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Янчев

Научен ръководител: проф. д-р Христофор Кирчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.05.2021 11:00 в II аудитория


28.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на азотното торене върху добива и качеството на сорго за зърно разработена от Иван Димитров Велинов към катедра „Агрохимия и почвознание“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Агрохимия

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Манолов

Научен ръководител: проф. д-р Светла Костадинова, доц. д-р Живко Тодоров

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.06.2021 14:00 в Заседателна зала на ФА


22.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Растителни паразитни нематоди от род Globodera Skarbilovich, 1959 по картофите в България разработена от Костадин Кирилов Траянов към катедра „Ентомология“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита

Председател на научното жури: проф. д-р Радослав Андреев

Научен ръководител: проф. дсн Хари Самалиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.05.2021 13:00 в 8 аудитория на ФРЗА


19.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Продуктивност и качество на семената от моркови чрез оптимизиране на хранителния режим при семепроизводството им разработена от Александър Кирилов Траянов към катедра „Градинарство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Зеленчукопроизводство

Председател на научното жури: доц. д-р Димка Хайтова

Научен ръководител: проф. д-р Николай Панайотов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.05.2021 10:00 в 325 зала на ФРЗА


16.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на ОСП върху конкурентоспособността на малките земеделски стопанства разработена от Николай Иванов Стефанов към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.05.2021 13:00 в зала ЦДО на АУ-Пловдив


16.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегии за управление на рентабилността на винарските изби разработена от Росица Стоянова Ненова към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.05.2021 10:00 в зала ЦДО на АУ-Пловдив


16.04.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Роля на Общата селскостопанска политика в управлението на ландшафта разработена от Зечир Хайрулах Фетуши към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Теодор Радев

Научен ръководител: доц. дн Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.05.2021 10:00 в зала ЦДО на АУ-Пловдив


26.02.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Study of the technological processes of zinc hydroxide nitrate nanocristals production applying for foliar fertilizer for important agricultural plants разработена от НГУЕН КАО НГУЕН към катедра „Обща химия“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на околната среда

Председател на научното жури: проф. д-р Андон Андонов

Научен ръководител: проф. дтн Красимир Иванов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.03.2021 13:00 в Електронна среда


22.01.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сравнителен анализ на аграрните политики на България и Косово за развитие на земеделието разработена от Авни Илми Гаши към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Стела Тодорова

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2021 11:30 в Зала ЦДО, АУ-Пловдив