Процедури за придобиване на ОНС Доктор

26.02.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Study of the technological processes of zinc hydroxide nitrate nanocristals production applying for foliar fertilizer for important agricultural plants разработена от НГУЕН КАО НГУЕН към катедра „Обща химия“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Екология и опазване на околната среда

Председател на научното жури: проф. д-р Андон Андонов

Научен ръководител: проф. дтн Красимир Иванов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.03.2021 13:00 в Електронна среда


22.01.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сравнителен анализ на аграрните политики на България и Косово за развитие на земеделието разработена от Авни Илми Гаши към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Стела Тодорова

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2021 11:30 в Зала ЦДО, АУ-Пловдив


22.01.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Развитие на икономическата устойчивост на лозарските стопанства в Косово разработена от Джевдет Фехми Буши към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Стоева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2021 10:00 в Зала ЦДО, АУ-Пловдив


18.01.2021

Публична защита на докторска дисертация на тема: Управление на иновациите в земеделските стопанства на Република Сърбия разработена от Мирко Милан Миланович към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Благоева

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.02.2021 12:00 в 322 зала на ФА


06.11.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности за устойчиво развитие на лозарството в Северна Македония разработена от Мария Саша Дукоска към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.12.2020 11:00 в Зала 321, АУ - Пловдив


28.09.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Веригата на стойността при отглеждането на грозде и производството на вино в сръбските винарни разработена от Горан Зоран Лапчевич към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.10.2020 10:00 в Зала ЦДО, АУ-Пловдив


09.09.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Взаимодействие между условията на средата и добива на зърно при сортове обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) разработена от Тодор Костадинов Губатов към катедра „Растениевъдство“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Христофор Кирчев

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Делибалтова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.10.2020 11:00 в ІІ Аудитория на Факултета по агрономство, АУ-Пловдив


31.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване върху реакцията на царевица (Zea mays L.) към ниски температури и ефективността на последващо листно подхранване разработена от Росица Живкова Чолакова-Бимбалова към катедра „Физиология на растенията, биохимия и генетика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Физиология на растенията

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Берова

Научен ръководител: проф. д-р Андон Василев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.09.2020 11:00 в Заседателната зала на Факултета по агрономство, АУ-Пловдив


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Икономическият растеж като фактор за устойчиво икономическо развитие - на примера на Република Косово разработена от Ерблина Пира към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление (селско стопанство)

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Боряна Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 13:00 в Център за дистанционно обучение


05.08.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на субсидиите за устойчивото развитие на агробизнеса в Косово разработена от Гетоар Любеничи към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Димо Атанасов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.09.2020 11:30 в Център за дистанционно обучение